Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19012021

Брой 12, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

През първите шест месеца изнесените аграрни стоки са с 30,1% повече на годишна база, показва годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието

Правител­с­т­вото одобри две национални научни прог­рами в сферата на сел­с­кото стопан­с­тво — „Интелиген­тно живот­новъд­с­тво“ и „Интелиген­тно рас­тениевъд­с­тво“. Дей­нос­тите по прог­рамите ще се извър­ш­ват от 2021 г. до 2024 г. Финан­сирането по тях ще бъде за срок от три години като бюджета на всяка една от тях е на обща стой­ност 4,500 млн. лв., съобщи прес­цен­търът на Минис­тер­с­кия съвет. Прог­рамата „Интелиген­тно живот­новъд­с­тво“ пред­вижда да се съз­дадат иновативни методи и сред­с­тва за интелиген­тно и ефек­тивно раз­витие на живот­новъд­с­т­вото с намалени човешки ресурси и намалено въз­дейс­т­вие върху окол­ната среда. Изс­ледователите и живот­новъдите ще имат лесен и кон­т­ролиран онлайн дос­тъп до сред­с­тва, ресурси и инс­т­рументи за сът­руд­ничес­тво, до високоп­роиз­водителни инфор­мационни и комуникационни тех­нологии за изчис­ления. Ще имат въз­мож­ности за свър­з­ване, за съх­ранение на данни, за дос­тъп до вир­туални науч­ноиз­с­ледовател­ски екосис­теми и клиен­т­ски мрежи.

Национална прог­рама „Интелиген­тно рас­тениевъд­с­тво“ пред­вижда чрез целенасочени научни и приложни изс­лед­вания, свър­зани с приложението на изкус­т­вения интелект в земеделието, да се пос­тигне намаляване на раз­ходите за земедел­с­ките стопани, подоб­ряване на управ­лението на поч­вите и качес­т­вото на водите. Целта е да се ограничи изпол­з­ването на торове и пес­тициди, да се намалят емисиите на пар­никови газове, да се подобри биологич­ното раз­нооб­разие и да се съз­даде по-здравословна околна среда за земедел­с­ките стопани и граж­даните, са аргумен­тите на минис­тер­с­кото решение. Брут­ната добавена стой­ност (БДС), съз­дадена в отрасъл „Сел­ско, гор­ско и рибно стопан­с­тво” през 2019 г. въз­лиза на близо 3,9 млрд. лева по текущи цени, като бележи ръст от 4,1% в срав­нение с пред­ход­ната година. Това показва анализът на приетия от правител­с­т­вото Годишен док­лад за със­тоянието и раз­витието на земеделието – Аграрен док­лад 2020. В него е нап­равен обс­тоен анализ на със­тоянието и раз­витието на земеделието през 2019 г. и са пред­с­тавени прог­нозни данни за 2020 г.

Според пред­варителни данни през пър­вото тримесечие на 2020 г. БДС, фор­мирана от аграр­ния отрасъл, нарас­тва с 0,7% на годишна база в реално изражение, а през второто тримесечие се свива с 2,1%. Това говори, че през този период аграр­ният отрасъл остава по-слабо засег­нат от кризата с пан­демията от COVID-19 спрямо други сек­тори на икономиката. През 2019 г. износът на сел­с­кос­топан­ски стоки бележи увеличение с 11,2% спрямо пред­ход­ната година. Традиционно положител­ното салдо в аграр­ната тър­говия нарас­тва с 3,5% на годишна база, до близо 1,1 млрд. евро. По пред­варителни данни, през пър­вото полугодие на 2020 г. нет­ният износ на аграрни стоки от страната въз­лиза на 475,3 млн. евро, с 30,1% повече спрямо същия период на 2019 г. По схемите за дирек­тни плащания и преходна национална помощ през кален­дар­ната 2019 г. са оторизирани общо 1,693 млрд. лева от Европейс­кия фонд за гаран­тиране на земеделието и от национал­ния бюджет. През кален­дар­ната 2019 г. по Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони 20142020 г. (ПРСР) са раз­п­латени 844,3 млн. лева. В рам­ките на миналата година са изп­латени около 32,6 млн. лева по Прог­рамата за мор­ско дело и рибар­с­тво 20142020 г.

България

Икономика

Loading...

Култура

Мюзикълът „ШРЕК“ е отново в Софийската опера

Мюзикълът „ШРЕК“ е отново в Софийската опера

Гост-режисьор от Бродуей - Уест Хайлър

Софийс­ката опера и балет пред­с­тави за първи път в Бъл­гария през фев­руари миналата година мюзикъла „Шре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Алберт Попов с първи точки за сезона

Алберт Попов спечели първи точки за сезона в Светов­ната купа по ски-алпийски дис­цип­лини, след като се класира 16-ти на слалома във Флахау (А…

Прочети още:

Loading...

Свят