Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Властта не иска да каже кой е взел най-много субсидии от 2007 г. досега

Властта не иска да каже кой е взел най-много субсидии от 2007 г. досега

Властта не иска да каже кой е взел най-много субсидии от 2007 г. досега

Админис­т­ратив­ният съд във Велико Тър­ново реши Дър­жавен фонд „Земеделие“-Разплащателна аген­ция да отговори на запит­ването на адв. Сева Памук­чиева

Кои са пър­вите 300 бенефициенти, получили най-голям раз­мер на сумата, пред­с­тав­ляваща под­помагаме със сред­с­тва на Европейс­кия фонд за гаран­тиране в земеделието и Европейс­кия земедел­ски фонд за раз­витие на сел­с­ките райони за всяка отделна година от 2007 г.? Този въп­рос изп­раща адвокат Сева Памук­чиева до Дър­жавен фонд “Земеделие“ през лятото на 2020 г. “На въп­роса за общата цифра получих отговор, на въп­роса за кон­к­рет­ните бенефициенти на най-големите суми ми беше отказано с аргумент, че това не е инфор­мация от общес­т­вен интерес и чрез нея не бих могла да си нап­равя извод за работата на ДФЗ“, каза адв. Памук­чиева пред Агри.БГ. Тя получава отговора с отказ на изпъл­нител­ния дирек­тор на ДФЗ Васил Грудев на 5 август. След това обаче вед­нага подава жалба до съда за незаконосъоб­разен отказ. Ком­петен­тен в случая е съдът по адрес на жал­боподателя. Това е Админис­т­ративен съд — Велико Тър­ново, който раз­г­лежда и се произ­нася по делото. Всичко става много бързо. Още на 26 октом­ври има окон­чателно решение, с което обявява отказа на ДФЗ за незаконосъоб­разен.

“Съдът задъл­жава ДФЗ да даде отговор, като инфор­мира заин­тересованите лица — бенефициен­тите, и също задъл­жава фонда да аргумен­тира защо предос­тавя или не предос­тавя инфор­мацията. Пос­лед­ващите дейс­т­вия на Фонда, ако не са в съот­вет­с­т­вие със съдеб­ното решение, ще под­лежат отново на кон­т­рол за законосъоб­раз­ност“, обяс­нява още адв. Памук­чиева. По думите й това е пър­вата стъпка за пуб­личен анализ на това, как се раз­ход­ват сред­с­т­вата от Европа. “Не трябва да заб­равяме, че тези суб­сидии са данъците на всички европейци и те се дават, за да може ние, бъл­гарите, да сме по-конкурентоспособни, да произ­веж­даме по-качествени продукти и като цяло да имаме по-висок стан­дарт на живот. С тях могат да се нап­равят бук­вално чудеса за икономиката на страната, стига обаче да се дават по пред­наз­начение“, категорична е Сева Памук­чиева.

Адвокат Памук­чиева се занимава предимно с въп­роси, свър­зани със земеделието. Въп­росите й към ДФЗ са продик­тувани от ней­ното чисто любопит­с­тво за това как точно се раз­п­ределят сред­с­т­вата в земеделието у нас. “Струваше ми се абсур­дно дружес­тва и хора, които работят десетки и стотици хиляди декари, да получават огромни суб­сидии. За определено време съм живяла в чуж­бина и като се нап­рави съпос­тавка между начина, по който се работи земята в Бъл­гария и как се работи в останалата част на ЕС, раз­ликата е колосална. Там хората се грижат за малки по раз­мер, но нас­ледявани с десетилетия от родителите си земи и когато човек е гледал как дядо му и баба му са работили земята, после и родителите му, той има съв­сем друго отношение“, убедена е тя.

“Смисълът от суб­сидирането на земеделието в ЕС е да се под­помагат именно такива произ­водители, които имат малко земя, но влагат много в нея и следователно имат голяма добавена стой­ност. А в Бъл­гария, където имаме много и доста плодородна земя, имаме съв­сем порочен начин на обработка — големи произ­водители, които не са дос­татъчно ангажирани със земята, нямат връзка с нея, а мал­ките произ­водители са оставени на произ­вола и доста често за тях е много трудно, дори невъз­можно да се кон­курират“.

Решението на Админис­т­ративен съд — Велико Тър­ново е окон­чателно и не под­лежи на обжал­ване.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят