5,6 млрд. евро директни плащания за България от 2023 до 2027 г.

5,6 млрд. евро директни плащания за България от 2023 до 2027 г.

Сред­с­т­вата по дирек­т­ните плащания за Бъл­гария ще се увеличат от 5.3 на 5.6 млрд. евро през новия прог­рамен период на Общата сел­с­кос­топан­ска политика, който започва от 2023 г. до 2027 г. Относително се запазва и финан­сирането по Прог­рамата за раз­витието на селата и сел­с­ките райони (ПРСР). Това каза съвет­никът на минис­търа на земеделието и храните Мария Хрис­това по време на Кон­ферен­ция за ОСП след 2020 и необ­ходимите промени в аграр­ната политика на Бъл­гария. Приетият преходен рег­ламент пред­вижда 2021 и 2022 г. да останат преходни. Стратегичес­кият план, който се изготвя в момента на национално ниво, ще влезе в сила от 2023 г. и ще обх­ване периода до 2027 г., посочи екс­пер­тът.

Друга наша позиция е за израв­няване на плащанията, която по думите й среща съп­ротива от големите дър­жави. Въп­реки това обаче ще има “доста висока степен на кон­вер­ген­ция, на която се дължи увеличението от 300 млн. евро в Първи стълб за дирек­тни плащания“. Страната ни нас­тоява и за запаз­ване на т. нар. обвър­зана под­к­репа, чрез която се запаз­ват най-уязвимите сек­тори, които се намират в сел­ски райони.

Пред­седателят на Комисията по земеделие и храни в Народ­ното съб­рание Мария Белова пред­с­тави актуални законодателни промени в аграр­ната политика на страната и под­к­репата за сек­тора срещу COVID 19. Тя изтъкна, че законодател­с­т­вото е насочено към всеки отделен бранш. Сред водещите законоп­роекти са тези за управ­ление на агрох­ранител­ната верига и за храните. Мария Белова под­черта, че е необ­ходимо да бъде подоб­рена комуникацията между произ­водителите и пот­ребителите. Пред­седателят на комисията по земеделие акцен­тира на изцяло новият Закон за розата, който рег­ламен­тира на национално ниво произ­вод­с­т­вото и преработ­ката на мас­лодайна роза. Белова припомни, че заетите в бранша бяха сред пър­вите, получили под­помагане срещу кризата, предиз­викана от COVID 19.

Други важни изменения, внесени на 23 октом­ври, са тези в Закона за водите, касаещи земедел­с­ките произ­водители. Промените пред­виж­дат, пред­вид сушата и теж­ката стопан­ска година, всеки земедел­ски произ­водител да има право на водов­земане до 50 куб.м. в денонощие за земедел­ски цели.