Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет04122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) None

None

none

100 000 евро за ферма у нас, в Дания е 24 пъти по-скъпа

С ряз­кото нарас­т­ване на имоти и сгради, обект на инвес­тиция в сел­с­ките райони, сред­ната цена на земедел­с­ките стопан­с­тва в Бъл­гария се очер­тава да расте

В дър­жави като Дания и Холан­дия приб­лизител­ната сума на стопан­с­тво е над 2.4 милиона евро, а бъл­гар­с­ките и румън­с­ките фирми се котират на средна стой­ност от около 100 хиляди евро. Това се дължи основно на ком­бинацията от стой­ността на земедел­с­ката земя в раз­лич­ните дър­жави членки и по-голямата капиталова интен­зив­ност на земедел­с­ките сек­тори в някои от тези дър­жави

Доходите в сел­с­кос­топан­с­кия сек­тор на ЕС са се увеличили през периода 20142019 г., се посочва в док­лад на Европейс­ката комисия, раз­г­леж­дащ процесите в аграр­ната икономика на страните членки. Това нарас­т­ване от своя страна се дължи отчасти на спада, който се наб­людаваше през 2013 година. Особено голямо покач­ване се забелязва в сек­торите на градинар­с­т­вото и винар­с­т­вото, както и в стопан­с­т­вата, които отг­леж­дат трай­ните кул­тури (главно овошки и гор­ски плодове, храсти, лозя и мас­линови дър­вета). Тази тен­ден­ция обаче не се отнася за всички сек­тори, тъй като при млеч­ните продукти има спад на доходите в резул­тат на прекомер­ното произ­вод­с­тво и кризата в сек­тора, която бе най-силна през 20142016 г.

В условията на пан­демията от COVID-19 тър­сенето на храни става все по-важен стратегически отрасъл и това води до добри прог­нози за цените на агроп­родук­цията, доказател­с­тво за което е стабилизирането на пазара на мляко. От друга страна, с ряз­кото нарас­т­ване на имоти и сгради, обект на инвес­тиция в сел­с­ките райони, сред­ната цена на земедел­с­ките стопан­с­тва в Бъл­гария се очер­тава да расте. Най-вече за сек­торите овощар­с­тво, зелен­чукоп­роиз­вод­с­тво, преработка и пакетаж на аграрна продук­ция и по-малко в сек­тора на живот­новъд­с­т­вото. Най-скъпи остават зър­ноп­роиз­вод­с­т­вените стопан­с­тва, където сред­ната цена е 2.5 млн. лв. (за средно стопан­с­тво, обработ­ващо 50007000 дка земя под аренда), вкл. материални активи.

Сред­ният брой на наетите лица в едно стопан­с­тво също варира значително, като в Словакия статис­тиката сочи приб­лизително 12.4 служители на пълен работен ден, а в Гър­ция едва 1.1. Все още голяма част от фер­мите в ЕС са семейна соб­с­т­веност, като около 77% от целия труд се извър­шва от членовете на семейс­т­вото. Тази обща тен­ден­ция на семей­ния труд в земедел­с­ките стопан­с­тва се нарушава един­с­т­вено от Словакия, Чехия, Унгария, Естония и Дания.

Дирек­т­ните плащания (суб­сидиите по СЕПП) все още пред­с­тав­ляват голяма под­к­репа за европейс­ките земеделци, като в 28-те дър­жави — членки на ЕС, през 2015 г. те отчитат средно 30% от доход­ността на земедел­с­ките стопан­с­тва. Делът на доходите, които фер­мерите получават от дирек­т­ните плащания, се е променил нез­начително през периода 20142015 г., но раз­личията между сек­торите все още са налице. Пасищ­ните животни, смесените и пол­с­ките кул­тури имат значително по-високи нива на дирек­тни плащания от сек­тора на виното или градинар­с­т­вото.

България

Икономика

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Бъл­гарите планират да отделят 25 процента от месеч­ните си доходи или средно по 269 евро на домакин­с­тво за праз­нични раз­ходи по Коледа — това…

Прочети още:

Loading...

Култура

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Волейболистите на България ще играят на Мондиал 2022

Мъж­кият ни национален тим по волей­бол може да се счита за сигурен учас­т­ник на светов­ното пър­вен­с­тво през 2022 година. Това стана ясно, след …

Прочети още:

Loading...

Свят

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

Препаратите срещу КОВИД-19 имат феноменални перспективи

От днес на сайта на мос­ков­с­кия кмет и на столич­ната управа започва запис­ване за вакси…

Прочети още:

Loading...