Продавачите на хлебна пшеница на борсата снижиха офертите с 20 лева на тон

Продавачите на хлебна пшеница на борсата снижиха офертите с 20 лева на тон

През третата сед­мица на октом­ври отбеляз­ваме продъл­жаване на въз­ходящия тренд на цените на основ­ните зър­нени кул­тури по светов­ните бор­сови пазари. Пшеницата в САЩ добави 2 долара до 279 щат­ски долара за тон, тази във Фран­ция качи 6 евро до 213 евро за тон. Цените и в Украйна, и в Русия продъл­жават уст­рема нагоре с плюс 8 и 7 долара до еднак­вата котировка от 255 щ.д./т. При царевицата дан­ните за ниско рав­нище на налич­нос­тите в САЩ вдигат цените нагоре с нови 3 долара в Чикаго до 218 щ.д./т и с цели 13 долара в Украйна до 225 щ.д./т. Ечемикът в Украйна след извес­тен зас­той също „порасна“ с 5 долара до 210 щ.д./т, а във Фран­ция промяната е също въз­ходяща с нови 8 евро до 200 евро/т. При рапицата в Европейс­кия съюз (Еuronext) цената следва тен­ден­цията с плюс 5,75 евро до 394,75 евро/т. От началото на октом­ври нерафинираното слън­чог­ледово олио на бор­сата в Ротер­дам отново прави опити за въз­с­тановяване на високата цена и тази сед­мица добави 20 долара до 1010 щ.д./т, а рафинираната захар също е с плюс от 10,80 долара до 399 щ.д./т на бор­сата в Лон­дон.

В под­к­ръг „Зърно“ на Софийс­ката стокова борса при някои от офер­тите се забелязва извес­тно раз­д­виж­ване. Хлебна пшеница се търси на 320 лева за тон, продавачите пад­наха на 330 лв./т. Фураж­ната се търси на 310 лв./т, продавачите не котират. Царевицата остана 290300 и 310 лв./т съот­ветно за купува и продава. При мас­лодай­ния слън­чог­лед за тър­сенето от място цените са 740760 лв./т, продавачите котират на 800 лв./т. Всички цени са без ДДС.