Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Нов закон за виното и спиртните напитки е приет на първо четене

Нов закон за виното и спиртните напитки е приет на първо четене

Нов закон за виното и спиртните напитки е приет на първо четене

Опозицията обаче се обяви категорично против, защото поправките щели единствено да доведат до хаос

Депутатите приеха на първо четене нов закон за виното и спир­т­ните напитки, който урежда условията, реда и тър­говията на грозде, пред­наз­начено за произ­вод­с­тво на вино и лозаро-винарски продукти. Новият нор­мативен акт беше приет със 105 гласа “за“, 62 — “против“ и 9 “въз­дър­жал се“.

Новият закон, внесен от правител­с­т­вото, е изгот­вен от минис­тер­с­т­вата на земеделието и на икономиката и е свър­зан с изпъл­нението на препоръки от страна на Европейс­ката комисия. Законът регулира статута на лицата, които произ­веж­дат и пред­лагат винено грозде, лозаро-винарски продукти, както и плодови вина и оцет.

Очак­ванията от новия нор­мативен акт са проз­рач­ност и кон­курен­ция на пазара при произ­вод­с­т­вото на спир­тни и винени напитки и край на нелоял­ните прак­тики. Опозицията обаче се обяви категорично против, защото поп­рав­ките щели един­с­т­вено да доведат до хаос. Светла Бъч­варова от БСП обясни защо левицата няма да го под­к­репи: “Това, което ще се сът­вори с приемането на този нов закон, който даже не е обсъден с широката общес­т­веност, може да съз­даде повече проб­леми, неиз­вес­т­ните са много“.

Бюр­хан Абазов от ДПС също изрази сериозни съм­нения към закона, защото крие много рис­кове: “Този законоп­роект пред­вижда кон­т­ролът върху лозаро-винарските продукти да се измести от Минис­тер­с­тво на земеделието в Минис­тер­с­тво на икономиката, където няма нито опит, нито професионалисти, нито лаборатории, което дава въз­мож­ност и за нарушение на преработ­вателите, и за липса на кон­т­рол и въобще хаос в сис­темата“.

Депутатът от ГЕРБ и пред­седател на комисията по земеделие в пар­ламента Мария Белова заяви, че между първо и второ четене ГЕРБ ще под­к­репи пред­ложението кон­т­ролът по закона за виното и спир­т­ните напитки да остане в Изпъл­нител­ната аген­ция по лозата и виното, чийто прин­ципал е Минис­тер­с­т­вото на земеделието.

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...