Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Нов закон за виното и спиртните напитки е приет на първо четене

Нов закон за виното и спиртните напитки е приет на първо четене

Нов закон за виното и спиртните напитки е приет на първо четене

Опозицията обаче се обяви категорично против, защото поправките щели единствено да доведат до хаос

Депутатите приеха на първо четене нов закон за виното и спир­т­ните напитки, който урежда условията, реда и тър­говията на грозде, пред­наз­начено за произ­вод­с­тво на вино и лозаро-винарски продукти. Новият нор­мативен акт беше приет със 105 гласа “за“, 62 — “против“ и 9 “въз­дър­жал се“.

Новият закон, внесен от правител­с­т­вото, е изгот­вен от минис­тер­с­т­вата на земеделието и на икономиката и е свър­зан с изпъл­нението на препоръки от страна на Европейс­ката комисия. Законът регулира статута на лицата, които произ­веж­дат и пред­лагат винено грозде, лозаро-винарски продукти, както и плодови вина и оцет.

Очак­ванията от новия нор­мативен акт са проз­рач­ност и кон­курен­ция на пазара при произ­вод­с­т­вото на спир­тни и винени напитки и край на нелоял­ните прак­тики. Опозицията обаче се обяви категорично против, защото поп­рав­ките щели един­с­т­вено да доведат до хаос. Светла Бъч­варова от БСП обясни защо левицата няма да го под­к­репи: “Това, което ще се сът­вори с приемането на този нов закон, който даже не е обсъден с широката общес­т­веност, може да съз­даде повече проб­леми, неиз­вес­т­ните са много“.

Бюр­хан Абазов от ДПС също изрази сериозни съм­нения към закона, защото крие много рис­кове: “Този законоп­роект пред­вижда кон­т­ролът върху лозаро-винарските продукти да се измести от Минис­тер­с­тво на земеделието в Минис­тер­с­тво на икономиката, където няма нито опит, нито професионалисти, нито лаборатории, което дава въз­мож­ност и за нарушение на преработ­вателите, и за липса на кон­т­рол и въобще хаос в сис­темата“.

Депутатът от ГЕРБ и пред­седател на комисията по земеделие в пар­ламента Мария Белова заяви, че между първо и второ четене ГЕРБ ще под­к­репи пред­ложението кон­т­ролът по закона за виното и спир­т­ните напитки да остане в Изпъл­нител­ната аген­ция по лозата и виното, чийто прин­ципал е Минис­тер­с­т­вото на земеделието.

България

Икономика

Безработицата започва да расте

Безработицата започва да расте

Новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна отново са повече от пос­тъпилите на работа — това сочат най-новите данни от специализираното на…

Прочети още:

Loading...

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Високомерието на Европа доведе до криза

Евросъюзът отдавна вече не е приоритетен пазар

Европа се оказа в мен­гемето на без­п­рецеден­тна енер­гийна криза. Някои твър­дят, че ако не се при…

Прочети още:

Loading...