Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт01122020

Брой 231, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Страните от ЕС подкрепиха обвързващи схеми за зелено земеделие

Страните от ЕС подкрепиха обвързващи схеми за зелено земеделие

Страните от ЕС подкрепиха обвързващи схеми за зелено земеделие

Минис­т­рите на земеделието на Европейс­кия съюз се споразумяха в сряда да отделят част от масив­ния бюджет за земедел­ска политика на ЕС за прог­рами, които защитават окол­ната среда, съоб­щава Рой­терс. ЕС е към края на двугодиш­ната борба за прераз­г­леж­дане на своята сел­с­кос­топан­ска политика, за да се опита да я приведе в съот­вет­с­т­вие с ангажимен­тите на съюза по отношение на изменение на климата, като същев­ременно под­к­репя поминъка на фер­мерите.

Сел­с­кос­топан­с­ката политика като цяло ще изпол­зва приб­лизително една трета от бюджета на ЕС в общ раз­мер от 1,1 трилиона евро за периода 20212027 г., който ще бъде раз­делен между дирек­тни плащания за фер­мери и друга под­к­репа за раз­витие на сел­с­ките райони. Минис­т­рите се съг­ласиха, че 20% от плащанията за фер­мери ще бъдат пред­наз­начени за зелени схеми като биологично земеделие или агролесовъд­с­тво. Земедел­с­ките произ­водители няма да имат дос­тъп до парите за други цели.

Новата политика ще започне от 2023 г., като минис­т­рите се договориха за двугодишна пилотна фаза за зелените схеми, което означава, че те ще станат задъл­жителни от 2025 година. Някои дър­жави изразиха опасения, че обвър­з­ването на пари с екологични цели би означавало парите да останат неиз­раз­ход­вани. “Не можем просто да оставим на дър­жавите членки да решат дали да се изпол­з­ват екос­хеми и ако да, какви пари ще бъдат предос­тавени“, заяви гер­ман­с­кият минис­тър на земеделието Юлия Кльок­нер, която пред­седател­с­тва срещата.

Тъй като земедел­с­ките обекти пред­с­тав­ляват 40% от цялата земя в рам­ките на ЕС, земеделието има голямо влияние върху здравето на естес­т­вените мес­тообитания в Европа.

Земеделието е най-често цитираната зап­лаха за природата в Европа на фона на интен­зивни земедел­ски тех­ники, включително пес­тициди и напояване, съобщи в понедел­ник Аген­цията за окол­ната среда на ЕС. Според еколози пък делът от 20% за зелените схеми е твърде нисък. “Земедел­с­ките минис­три продъл­жават до голяма степен фер­мер­ска политика, която ще хвърля парите на данъкоп­лат­ците върху замър­сяващото, индус­т­риализирано земеделие поне до 2027 г.“, заяви стар­шият политически дирек­тор на WWF Джабер Руис.

Преговорите за земедел­ска политика не завър­ш­ват с пос­тиг­ната в сряда сделка. Сега страните от ЕС трябва да пос­тиг­нат споразумение с Европейс­кия пар­ламент и Европейс­ката комисия относно кон­к­рет­ните правила, като се очаква евродепутатите да гласува политиката през нас­тояща сед­мица.

България

Икономика

Ще има засилени проверки в хотели и къщи за гости за 8 декември

Ще има засилени проверки в хотели и къщи за гости за 8 декември

Вед­нага ще сезираме РЗИ, Комисията за защита на пот­ребители и МВР за извър­ш­ване на масови извън­редни проверки в къщи за гости и в хотели по …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Арсенал с трета поредна домакинска загуба

Арсенал загуби у дома от Уул­вър­хем­п­тън с 1:2 в мач от десетия кръг на анг­лийс­ката Висша лига и записа трето поредно поражение на свой те…

Прочети още:

Loading...

Свят