Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря28102020

Брой 207, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Манол Тодоров: Назрял е моментът за директни плащания за пчелите, които опрашват културите

Манол Тодоров: Назрял е моментът за директни плащания за пчелите, които опрашват културите

Манол Тодоров: Назрял е моментът за директни плащания за пчелите, които опрашват културите

Освен зелените плащания и някои от мер­ките за необ­лагодетел­с­т­ваните райони по сел­с­ката прог­рама, пчеларите нямат пос­тоянна под­к­репа — нито по СЕПП, нито по обвър­зана или друг вид суб­сидиране

Крайно наложително е в бъдещия Национален стратегически план за раз­витие на земеделието и сел­с­ките райони 20212027 г. да бъде заложена дирек­тна помощ и за пчеларите, които до този момент са изк­лючени от това под­помагане. Пред­ложението е на извес­т­ния произ­водител на манов мед от Стран­джа Манол Тодоров, който припомни, че до 28 сеп­тем­ври тази година земедел­с­ките произ­водители могат да дават пред­ложения по проек­тос­т­ратегията за раз­витието на земеделието до 2027 г. В тази връзка той изпол­зва трибуната на сайта Синор.бг, за да пред­с­тави искането на бранша за под­помагане на бранша.

Опраш­ването на кул­турите със своята изк­лючителна важ­ност на прак­тика е екосис­темна услуга, при която е наложително да има под­помагане за всяко пчелно семейс­тво“, посочи Тодоров. Той припомни, че до момента извън пчелар­с­ката прог­рама, която е ориен­тирана повече към инвес­тицион­ната актив­ност на биз­неса, по линия на дирек­т­ните плащания произ­водителите на мед на прак­тика почти не раз­читат на суб­сидии. Освен зелените плащания и някои от мер­ките за необ­лагодетел­с­т­ваните райони по ПРСР, пчеларите нямат пос­тоянна под­к­репа — нито по СЕПП, нито по обвър­зана или друг вид суб­сидиране.

Един­с­т­веният голям плюс за пчеларите тази година е, че за произ­водителите на мед със защитено геог­раф­ско указание е пред­видена помощ по де минимис (de minimis). Проб­лемът е, че тя не засяга преоб­ладаващата част от пчеларите, а сушата тази година се оказа фатална и за медоп­роиз­вод­с­т­вото. По мяр­ката COVID също е дадено обез­щетение, така че част от пчеларите са успели да кан­дидат­с­т­ват.

Без да прави общи зак­лючения за страната, Тодоров посочи, че пчеларите край морето все пак са имали извес­тен къс­мет, защото сушата не е дала тол­кова тежко отражение върху произ­вод­с­т­вото. „Спад имаше, но все пак успяхме да завър­тим цен­т­рофугите, докато наши колеги от вът­реш­ността на Стран­джа изобщо не извадиха мед“, посочва Манол Тодоров. В същото време изкуп­ните цени на масовия мед са доста ниски, което също под­тиска бранша. Средно в страната цената се движи от 3,50 до 4,50 лв. за килог­рам, а при биомеда продаж­бите са с един лев по-скъпи. Не така стои въп­роса с мановия мед, който под­държа добра цена и което е най-важно — на пазара вече почти не се продава фал­шив продукт, защото защитата на геог­раф­с­ките указания е висока и глобите са големи, поясни още пчеларят от Стран­джа.

Нис­ките изкупни цени ще доведат до задър­жане на продаж­бите на старите реколти от мед, които не бяха реализирани през пос­лед­ните години. Според статис­тиката на минис­тер­с­т­вото на земеделието от произ­ведените през миналата година 11 518 тона мед към първи октом­ври 2019 г. в складовете са останали неп­родадени 5 223 тона мед, което е с 50 процента над нивата от 2018 г.

Таз­годиш­ните данни за произ­вод­с­т­вото все още не са готови, но според бранша сривът е изк­лючително голям. „Проб­лемът е, че през пос­лед­ните години в целия Европейски съюз се наб­людава спад в медоп­роиз­вод­с­т­вото, затова е изк­лючително важно дър­жавите членки да осигурят нуж­ната под­к­репа за нашия сек­тор“, поясни още Манол Тодоров.

Ще припом­ним, че благодарение на неговата пчелар­ска фирма „Мана“, която даде инициатива за европейска защита на бъл­гар­с­кия манов мед, днес този продукт е вписан в регис­т­рите, а тър­сенето е голямо. Продук­цията на „Мана“ се търси освен в Европа, също и в Азия и Африка, което е показател за високото качес­тво на здравос­лов­ния продукт.

В момента под­гот­вяме документи за защита на втори продукт от мановия мед, какъвто е „Стран­джан­с­кият цветен меден прашец“, обясни Манол Тодоров. И поясни, че досега в европейс­кия регис­тър няма защита на два хранителни продукта от една и съща основна суровина, затова и това ще бъде прецедент в Европейс­кия съюз“.

Кол­кото до реализацията на пчел­ните продукти, произ­водителят от Стран­джа смята, че продаж­бите през интер­нет са основен начин за пряк дос­тъп до клиента. Но с под­гот­вяната нова наредба за дирек­тни продажби от фер­мите, която ще смени старата Наредба 26, изниква проб­лем, който ще сериозно ще поп­речи на биз­неса. „Проек­тът залага мак­симални количес­тва мед, над които ние не можем да продаваме дирек­тно — примерно, ако годишно произ­веда 3 тона мед, като дирек­тни продажби аз мога да реализирам само 2 тона“, обясни Манолов. Но добави, че останалият един тон лично той не би могъл да пласира на едро, защото нор­мативите за защитените наименования го задъл­жават да пакетира меда си в бур­кани от 1,5 килог­рама. „От една страна не мога да продавам мановия мед на едро в тенекии, а от друга — според новата наредба нямам право на повече от 2 тона — противоречието е огромно и ще блокира тър­говията ми, затова нас­тояваме за корек­ции в новата наредба“, поясни Тодоров. Според него мак­симал­ните прагове на продажби при меда би тряб­вало да отпад­нат. Ще припом­ним, че бран­шът може да подава своите пред­ложения по тази наредба в агроминис­тер­с­т­вото до 8 октом­ври.

България

Икономика

16,6 млрд. лева дупка в бюджета

16,6 млрд. лева дупка в бюджета

Скоростта на увеличение на нашия дълг над­вишава темпа на рас­теж на икономиката ни и това се прев­ръща в тен­ден­ция“, комен­тира от Лон­дон проф.…

Прочети още:

Loading...

Култура

Михаил Белчев събира звезди в НДК

Михаил Белчев събира звезди в НДК

Михаил Бел­чев е сценарист на големия кон­церт „Третият лъч“, който събира звезди от няколко генерации в НДК. При 30 процента от капацитета на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Диков прати Локомотив (Сф) на върха във Втора лига

Отборът на Локомотив (София) се върна на върха във Втора лига, след като надви трудно с 3:2 Струм­ска слава. Двубоят от 11-ия кръг на ста…

Прочети още:

Loading...

Свят