Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря30092020

Брой 187, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.16095 BGN1 CHF = 1.80827 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ Е ВЪЗМОЖЕН

БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ Е ВЪЗМОЖЕН

Почивните бази на Централния кооперативен съюз са пример за професионализъм на екипа, удобство, качествено обслужване и добра хигиена

В пос­лед­ните месеци все по-актуално звучи темата за бъл­гар­с­кия туризъм и неговото оцеляване като един от отрас­лите, който носи над 10% от БВП годишно. В тази област на бъл­гар­с­ката икономиката кризата се усети може би най-силно. Но проб­лемите на турис­тичес­кият бранш в Бъл­гария не са от днес. Всяка година нашите сънарод­ници поемат по пътищата, водещи основно към Гър­ция, а не рядко и Тур­ция е примам­лива дес­тинация. Обик­новено мотивите ни са, че в съсед­ните нам дър­жави получаваме по-добър продукт срещу съот­вет­ната цена — по-добро нас­таняване, по-добро обс­луж­ване, по-чисти плажове и т.н.. Но всъщ­ност въп­росът е дали и тук, в Бъл­гария, можем да намерим същите, а дари по-добри условия, за да осъщес­т­вим така желаната от нас вакан­ция?

Бъл­гар­с­кият туризъм е въз­можен. Примерът, който ще дам е хотел­ски ком­п­лекс “МЕЛСА КООП“ в Несебър. Хотелът е част от веригата хотели и почивни бази на Цен­т­рал­ния кооперативен съюз. Намира се в новата част на града, но е съв­сем близо до Стария град. Домакините пред­лагат всичко необ­ходимо за един летен турист — удобно обзаведени стаи, прек­расни вът­решен и вън­шен басейни, рехабилитационен цен­тър и фит­нес зала. Кух­нята е превъз­ходна и пред­лага всичко, което бихме оценили като качес­т­вена храна. Спаз­ват се всички изис­к­вания за подър­жане на добра хигиена в целия хотел — не само, защото днес сме в условия на епидемия.

Но най-важното от всичко е чудес­ния екип на хотел “МЕЛСА КООП“. Прек­расни професионалисти, които всекид­невно се стремят да задоволят всички прищевки на своите гости. Благодаря на Галя Янакиева и целия й екип за това, че доказ­ват тезата, че можем да намерим под­ходящото място за отдих тук в Бъл­гария.

И, да — бъл­гар­с­кият туризъм е въз­можен!

Любомир Геор­гиев

Цен­т­рал­ният кооперативен съюз е соб­с­т­веник на 7 хотел­ски ком­п­лекса, 6 самос­тоятелни къщи за гости, както и на специализирана бол­ница за рехабилитация в град Банкя. Кооператив­ните  ком­п­лекси, работещи под мар­ката “КООП — Вашето място за почивка“, все повече се налагат като верига пред­лагаща на своите клиенти креативни и атрак­тивни турис­тически пакети, както и висококачес­т­вени медицин­ски и бал­неоложки услуги. И през пос­лед­ните години Цен­т­рал­ният кооперативен съюз поетапно реализира мащабна инвес­тиционна прог­рама за цялос­тно модер­низиране и реновиране на хотел­с­ките и бал­нео ком­п­лекси, за да могат да отговарят на изис­к­ванията на своите посетители. В началото на 2017 бе отк­рит новия четириз­вез­ден град­ски хотел КООП, намиращ се в идеал­ния цен­тър на София.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят