Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 239, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Кабинетът одобри 120-те милиона лева в помощ на земеделските стопани по мярката за Covid-19

Кабинетът одобри 120-те милиона лева в помощ на земеделските стопани по мярката за Covid-19

Кабинетът одобри 120-те милиона лева в помощ на земеделските стопани по мярката за Covid-19

С близо 120 млн. лева ще бъдат под­помог­нати земедел­с­ките стопани в страната по мяр­ката Covid-19 от на Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони 20142020 г. (ПРСР). Извън­ред­ната мярка стана въз­можна заради инициативата на Бъл­гария, която бе под­к­репена в хода на преговор­ния процес от всички страни-членки на ЕС и след одоб­рението на осмо изменение на ПРСР от правител­с­т­вото. Въвеж­дането й цели намаляване на негатив­ните пос­ледици за бъл­гар­с­ките произ­водители, предиз­викани от пан­демията, съоб­щиха от прес­цен­търа на МС.

Под­мярка COVID-1 обх­ваща чув­с­т­вител­ните сек­тори — „Плодове и зелен­чуци“, „Мас­лодайна роза“ „Винени лозя“, „Декоративни рас­тения“, „Живот­новъд­с­тво“ и „Пчелар­с­тво“. Раз­мерът на помощта зависи от вида на стопан­с­т­вото.

По под­мярка COVID-2 е пред­наз­начена за всички останали в областта на рас­тениевъд­с­т­вото, свиневъд­с­т­вото и птицевъд­с­т­вото. Плащането по нея е 30 лв. за едно заето лице в стопан­с­тво, отг­леж­дащо други сел­с­кос­топан­ски кул­тури, извън допус­тимите за COVID-1. За отг­леж­дащите свине — за едно заето лице в земедел­ско стопан­с­тво, став­ката е 245 лв. и 430 лв. за едно лице е земедел­ско стопан­с­тво, отг­леж­дащо птици. Таванът на финан­сова помощ за земедел­с­ките стопани по под­мер­ките Covid –1 и Covid-2 е 7000 евро на един кан­дидат.

Под­мярка COVID-3 включва под­помагане на мал­ките и средни пред­п­риятия, преработ­ващи пър­вична земедел­ска продук­ция, извън обх­вата на Оперативна прог­рама „Иновации и кон­курен­тос­пособ­ност“ 20142020. Ком­пен­сацията е изчис­лена в два алтер­нативни варианта, като бенефициента избира по кой да кан­дидат­с­тва. Пър­вият е 5 % от дек­ларираните приходи от реализацията на преработената продук­ция за 2019 г. при условие, че има 20 % спад на приходите за 4 месеца през 2020 г. или 270 лв. на едно заето лице. Таванът на финан­сова помощ за пред­п­риятията по под­мярка COVID-3 е до 50 хил. евро.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...