Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Рентата може да взриви социалния мир в Добруджа

Рентата може да взриви социалния мир в Добруджа

Рентата може да взриви социалния мир в Добруджа

На фона на почти пропадналата реколта в района очакванията на собствениците на земя за високи ренти не се променят

Доб­ричка област продъл­жава да държи пър­вен­с­тво по раз­мера на рен­тите у нас. Сред­ната цена през 2019 г. е била 87 лв./дка, показва изс­лед­ване на Статис­тичес­кия инс­титут. Най-високи са показателите в община Бал­чик, в която соб­с­т­вениците на земя са получили средно по 95 лв./дка. Главолом­ното над­даване през пос­лед­ните години доведе до ренти без икономическа логика, заяви Радос­тина Жекова, пред­седател на Доб­ру­джан­с­кия съюз на зър­ноп­роиз­водителите. Соб­с­т­вениците на земя получаваха от 80 до 120 лв./дка.

През нас­тоящата година проб­лемите в позем­лените отношения ще станат още по-изострени и крис­тал­ноясни, категорични са и земедел­с­ките стопани. Защото според тях раз­ходите за ренти у нас са най-малко три пъти по-високи в срав­нение с тези в страните от ЕС. А когато говорим за Доб­ру­джа, там кар­тината става още по-драматична:

Първо – сред­ната рента в Доб­ричка област е със 77,6 % по-висока спрямо тази в останалите райони на страната, където се изп­лаща по 49 лв./дка, показ­ват дан­ните на Териториал­ното статис­тическо бюро. И второ – съсипаната от суша реколта, пос­лед­с­т­вията от която са неиз­б­роими и от която трябва да се изведе печалба. Големият въп­рос е как.

В момента ком­бай­ните прибират зър­ното от 1 млн. и 245 хил. дка с пшеница. Добивите обаче са от 0 до 300 кг/дка, обяви Радос­тина Жекова. На фона на почти пропад­налата реколта в района очак­ванията на соб­с­т­вениците на земя за високи ренти не се променят.

На прак­тика се доказва твър­дението на повечето земедел­ски произ­водители, че при фор­миране на рен­тата не се спаз­ват икономичес­ките правила и не се раз­п­ределя правилно рис­кът, който през тази стопан­ска година се стовари върху раменете на стопаните.

От 50 до 80 % са по-ниски добивите от пшеница в раз­лич­ните общини на Доб­ричка област, уточни още Жекова. Това обаче по никакъв начин не води до намаляване на рен­тата за декар, която по прин­цип е фун­к­ция от добивите, рес­пек­тивно от печал­бата.

Статис­тиката показва, че през пос­лед­ните шест години раз­мерът на сумите, давани на арен­додателите, почти не се променят и варират средно от 80 до 91 лв./дка през годините. Ясно е, че една рязка промяна в тези цифри би довела до сериозно нап­режение. Ясно е и още нещо — че печалба през нас­тоящата година от пшеница няма да има.

Едва след края на жът­вата към ОД „Земеделие” ще бъдат подадени получените резул­тати и тогава ще проличи какви са пораженията от опус­тошител­ното засушаване и какви са загубите, уточни още Радос­тина Жекова. Как обаче и двете страни в казуса „рента” ще стиг­нат до споразумение, ще стане ясно в края на стопан­с­ката година, пише Галина Нед­кова от Агри.БГ.

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...