Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Ферма в Асеновград със 72 000 птици е деветото огнище на инфлуенца у нас за тази година

Ферма в Асеновград със 72 000 птици е деветото огнище на инфлуенца у нас за тази година

Ферма в Асеновград със 72 000 птици е деветото огнище на инфлуенца у нас за тази година

Отк­рито е ново огнище на птичи грип в живот­новъден обект в зем­лището на град Асенов­г­рад, съоб­щава Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ). Инфек­цията е установена в хале с 28 531 птици на въз­раст 51 сед­мици. От общин­с­ката админис­т­рация на Асенов­г­рад уточ­ниха, че епизоотич­ната комисия вед­нага е пред­п­риела мерки и около 72 000 птици под­лежат на принудително умър­т­вяване по хуманен начин. Ще се извърши обез­в­реж­дане на всички засег­нати и кон­так­тни птици в обекта с кокошни носачки.

Извър­шва се механично почис­т­ване и многок­ратна дезин­фек­ция на територията, обитавана от заразените птици. Дезин­фек­цират се оборуд­ването във фер­мата, тран­с­пор­т­ните сред­с­тва, както и дворовете и улиците във и около птицевъд­ния обект.

Соб­с­т­вениците на живот­ните ще бъдат обез­щетени съг­ласно Закона за ветеринарно-медицинската дей­ност. От БАБХ напом­нят, че птичето месо и продукти от фер­мата, в която е отк­рито огнище на Инф­луенца по птиците, не пред­с­тав­ляват опас­ност за човеш­кото здраве.

Около птицефер­мата е определена 3-километрова пред­пазна зона, в която попадат град Асенов­г­рад, село Боянци, община Асенов­г­рад, и село Момин­ско, община Садово. Определена е и 10-километрова наб­людавана зона — Крумово, Ягодово в община Родопи; Садово, Болярци, Катуница, Кара­джово и Кочево в община Садово; Кук­лен, Руен в община Кук­лен; Избег­лии, Козаново, Стоево, Златов­ръх, Мул­дава и Ляс­ково в община Асенов­г­рад.

Това е деветото огнище на Инф­луенца А (грип) по птиците в Бъл­гария от началото на 2020 г. Пос­лед­ното бе пот­вър­дено на 12 март. На територията на Европа през тази година са нотифицирани след­ните огнища на Инф­луенца тип А при домашни птици – 306 огнища в Унгария, 33 в Полша, 3 в Гер­мания, по 2 в Румъния и Словакия.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят