Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 16, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Кооперациите остават без субсидии?

Кооперациите остават без субсидии?

Кооперациите остават без субсидии?

Извънредното положение блокира провеждането на общи събрания, ръководствата с изтекъл мандат нямат достъп до СЕУ

Нор­мал­ното фун­к­циониране на земедел­с­ките кооперации е зат­руд­нено. Причината са въведените извън­редни мерки, заради пан­демията от коронавируса COVID-19. Кооперативите не могат да изпъл­нят редица админис­т­ративни задъл­жения, пос­лед­с­т­вията от които са сериозни, съобщи за Агри.бг Кирил Боянов, пред­седател на Регионал­ния съюз на земедел­с­ките кооперации в Силис­тра. Заради наложените мерки за сигур­ност в стопан­с­т­вата не могат да се проведат задъл­жител­ните общи съб­рания. Тези срещи са наложителни, тъй като е изтекъл ман­датът на пред­седателите и управител­ните съвети. Какви са проб­лемите?

Пред­седателите и членовете на управител­ните съвети вече нямат дос­тъп до Сис­темата за елек­т­ронно управ­ление (СЕУ) на Дър­жавен фонд ”Земеделие” (ДФЗ). Така те не могат да очер­тават допус­тимите площи за обработка, както и да извър­ш­ват всякакви други дей­ности, свър­зани с елек­т­рон­ната сис­тема или с услугите, пред­лагани от Фонда.

Затова от Национал­ния съюз на земедел­с­ките кооперации са изп­ратили писмо до изпъл­нител­ния дирек­тор на фонда Васил Грудев. В него се иска съдейс­т­вие за прилагане на спешни мерки, за да продължи без сът­ресения работата на земедел­с­ките кооперации.

Кооперациите нас­тояват за премах­ване на админис­т­ратив­ната проверка и продъл­жаване на работата на пред­седателите и управител­ните съвети, независимо от прос­рочените ман­дати.

В навечерието сме на сеит­бената кам­пания, има спешни дей­ности на полето и неот­ложни админис­т­ративни ангажименти, които земедел­с­ките кооперации са длъжни да изпъл­нят. Трябва да под­сигурим след­ващата реколта”, под­черта Кирил Боянов.

В Национал­ния съюз са обединени интересите на повече от 55 000 член-кооператори от над 400 кооперации в страната. Те са обх­ванати от 17 регионални струк­тури на НСЗКБ, се казва още в пис­мото на национал­ната бран­шова организация.

Икономика

Култура

Спорт

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

С 21 точки баскетболистката беше най-полезна за победата на Славия

На 44 години една легенда се завърна. Гер­гана Брън­зова дебютира с екипа на…

Прочети още:

Loading...

Свят