Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 16, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Народът под карантина, но чиновниците ще проверяват козунаците и яйцата за празниците

Народът под карантина, но чиновниците ще проверяват козунаците и яйцата за празниците

Народът под карантина, но чиновниците ще проверяват козунаците и яйцата за празниците

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки на обекти за произ­вод­с­тво и тър­говия с храни, пакетиращи цен­т­рове за яйца, складове за тър­говия на едро с храни, заведения за общес­т­вено хранене и тър­гов­ски обекти за тър­говия на дребно, пазари и борси, във връзка с пред­с­тоящите официални праз­ници (Велик­ден и Гер­гьов­ден). В периода от 06.04.2020 г. до 08.05.2020 г., включително, във фокуса на засиления кон­т­рол попадат произ­вод­с­т­вото и тър­говията на традиционно пред­лаганите за праз­ниците храни (агнешко месо, козунаци, яйца, включително боядисани яйца, пресни зелен­чуци), както и на боя за яйца. Ще се следи за произ­хода и правил­ното съх­ранение на суровини и храни, за корек­т­ното етикетиране и мар­кировка.

По отношение на пред­лагането на трупно агнешко месо ще се кон­т­ролира наличието и цвета на здравна мар­кировка (син цвят – с произ­ход Бъл­гария, чер­вен цвят – с произ­ход, раз­личен от бъл­гар­с­кия, в съот­вет­с­т­вие със Заповед № РД 11631/25.03.2019 г.), а също така и дали тър­гов­ците предос­тавят на видно място инфор­мация за страната на произ­ход на месото.

Инс­пек­торите ще следят строго начина на съх­ранение, етикетирането и мар­кирането на яйцата (включително недопус­кане на яйца от клас “B” в тър­гов­с­ката мрежа). Ще се вземат проби за лабораторно изпит­ване от яйцата с произ­ход ЕС и трети страни.

По време на официал­ните праз­ници 17.04.2020г. — 20.04.2020г. вкл., на 01.05.2020г. и на 06.05.2020г. ще бъдат осигурени дежурни служители в ОДБХ, които да осигуряват дей­ността на кон­т­рол­ния орган и да реагират на сиг­нали на граж­дани.

Икономика

Култура

Спорт

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

С 21 точки баскетболистката беше най-полезна за победата на Славия

На 44 години една легенда се завърна. Гер­гана Брън­зова дебютира с екипа на…

Прочети още:

Loading...

Свят