Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 16, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Русия ограничава износа на зърно?

Русия ограничава износа на зърно?

Русия ограничава износа на зърно?

Редица страни преминаха към заб­рани за износ на основни земедел­ски продукти, за да осигурят вът­реш­ната продовол­с­т­вена сигур­ност

Рус­кото земедел­ско минис­тер­с­тво пред­лага да се въведе квота за износ на зърно, в раз­мер на 7 млн. тона за второто тримесечие на годината, съоб­щава “Рой­терс“. Пред­с­тои решението да бъде гласувано от правител­с­т­вото. Страната е най-големият световен износител на пшеница. Ако мяр­ката бъде продъл­жена и след април-юни, как­вито опасения се породиха срвд тър­гов­ците, това ще зас­т­раши продовол­с­т­вената сигур­ност на дър­жавите, нетни вносители на зър­нената кул­тура. За момента тя не изг­лежда чак тол­кова притес­нителна, защо 7 млн. тона е близо до количес­т­вото, което се очак­ваше Русия да реализира на вън­ш­ните пазари за този период. Тревогата е породена от очак­ванията за пос­лед­ващо затягане на екс­порта.

Русия обмисля въвеж­дането на квотата за износ, поради притес­нения, че епидемията от коронавирус COVID-19 може да доведе до недос­тиг на храни на вът­реш­ния пазар. Ако бъде приложена, тя ще важи за пшеница, царевица, ръж, ечемик. Цената на пшеницата на вът­реш­ния пазар расте от няколко месеца, а спада в курса на руб­лата нап­рави стоката по-привлекателна за чуж­дес­т­ран­ните купувачи. За пър­вите три сед­мици на март екс­пор­тът на зърно от страната е скочил с 35% спрямо същия период на миналата година.

Русия е изнесла 25,2 млн. т зърно за периода юли-декември 2019 г. От началото на тази година, до края на март, реализираното количес­тво на вън­ш­ните пазари въз­лиа на 7 млн. т. Вслед­с­т­вие на новината за обмис­ляните квоти за износ, фючър­сите на пшеницата на бор­сата в Париж добавиха 1,8% към въз­ходящия си тренд.

За налагане ограничаване на екс­порта на пшеница се под­готвя и Украйна. Икономичес­кото минис­тер­с­тво на страната следи износа на зър­ното, с цел да пред­п­риеме мерки, ако се наложи. Преработ­вателите на пшеница и произ­водители на продукти от брашно вече поис­каха налагане на квоти за продажби зад граница, притес­нени от въз­мож­ното нарас­т­ване на цените на житото в страната и съот­ветно — на край­ната продук­ция от него.

Казах­с­тан, който е един отнай-големите произ­водители на пшенично брашно, вече е въвел заб­рана за износа му, според “Блум­бърг“. Страната е наложила и ограничения за екс­порта на елда, лук, мор­кови, кар­тофи и други зелен­чуци.

Виет­нам, третият в света износител на ориз, временно наложи заб­рана за договаряне на сделки за екс­порт на ориз.

Икономика

Култура

Спорт

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

С 21 точки баскетболистката беше най-полезна за победата на Славия

На 44 години една легенда се завърна. Гер­гана Брън­зова дебютира с екипа на…

Прочети още:

Loading...

Свят