Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 16, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) 541 псевдофермери измамили държавата с 14 млн. лева

541 псевдофермери измамили държавата с 14 млн. лева

541 псевдофермери измамили държавата с 14 млн. лева

Декларирали,че обработват 11 000 декара със зеленчуци, но инспекциите на място не открили никакви следи от тези култури

Горе-долу по това време всяка година произ­водителите на плодове и зелен­чуци получават своето обвър­зано под­помагане. За Кам­пания 2019 то вече е факт, а с него дой­доха и срав­ненията на ставки спрямо миналата година и между отдел­ните схеми за под­помагане. Идеята на промените в Наредба 3 от миналата година беше кул­турите с по-висока себес­той­ност да получават по-голяма обвър­зана под­к­репа. Но какво се получи? Много земеделци смятат, че групирането се прави по абсолютно грешен модел. Един от тях е Адриан Николов, който отг­лежда 4 зелен­чукови кул­тури и добре поз­нава тях­ната себес­той­ност. „Донякъде съм съг­ласен да отделят пипера в отделна група, тъй като себес­той­ността му е висока. Но да срав­ниш отг­леж­дането на кар­тофи и лук с това на кор­нишони, крас­тавици и домати е неадек­ватно решение. В момента имаме еднаква суб­сидия на кул­тури, които тряб­ваше да бъдат с раз­лика поне 3040 лв./дка. Раз­ходите са раз­лични, а получаваме една и съща ставка“, недоумява Николов.

Според неговите изчис­ления всяка година има едни 40 хил. дка, които скачат от кул­тура в кул­тура. „Тази година повечето заявени декари с крас­тавици и домати дой­доха от кар­тофите. За 2018 г. кар­тофите бяха 80 хил. дка, после станаха 120 хил. дка, а тази година пак са 80 хил. дка. Тези 40 хил. дка, които миналата година нап­равиха измамата при кар­тофите, се прех­вър­лиха на крас­тавици и пол­ски домати“, категоричен е младият произ­водител.

Факт е, че ресор­ното минис­тер­с­тво и ДФЗ засилиха масираните проверки на място, в резул­тат на което раз­к­риха фрапиращи нарушения. Оказа се, че 541 фер­мери са дек­ларирали общо 11 хил. декара със зелен­чуци, но инс­пек­циите на място не са отк­рили никакви следи от тези кул­тури. Стой­ността на измамата се изчис­лява на около 14 млн. лв. Особено очевиден е интересът към дъл­гоп­лод­ните крас­тавици. Официал­ната статис­тика на агроминис­тер­с­т­вото сочи, че за 2018 г. има очер­тани 2000 дка с тази кул­тура. Година по-късно площите са вече 12000 ха. „Даже няма нужда от ДФЗ да ходят да проверява други, тук е най-голямата измама. Това са 10 хил. дка отгоре. И това не го правят малки земеделци. Това може да си го поз­воли голям играч. Мал­ките произ­водители с по 300 дка няма как да правят схема“, категоричен е Николов. „Дайте да ги видим кои са тези хора, които пият от кръв­чицата на нас, корек­т­ните фер­мери.“, казва зелен­чукоп­роиз­водителят.

Наред с крас­тавиците, доматите пол­ско произ­вод­с­тво са още една от кул­турите, които са с най-висок процент на неус­тановеност при провер­ките на място. Резул­татът от тях сочи над 11 хил. дка площи, заявени по схемите за обвър­зано под­помагане, върху които не е намерен нито един зелен­чук. Схеми за злоупот­реби се правят също при лука и кар­тофите. Най-много нарушители са кон­с­татирани в облас­тите Хас­ково, Плов­див, Пазар­джик и Плевен, обясни още през октом­ври шефът на ДФЗ Васил Грудев.

Корек­т­ните произ­водители като Николов обаче се чудят защо никой не обявява кои са тези нарушители. Той под­черта, че провер­ките на място дават резул­тат, но и има още какво да се желае особено при кул­тури, чиято себес­той­ността е ниска и има въз­мож­ност за злоупот­реба, пише Екатерина АРСЕНОВА от Агри.БГ.

Икономика

Култура

Спорт

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

С 21 точки баскетболистката беше най-полезна за победата на Славия

На 44 години една легенда се завърна. Гер­гана Брън­зова дебютира с екипа на…

Прочети още:

Loading...

Свят