Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Земеделците поискаха да бъдат включени в схемата “60/40“

Земеделците поискаха да бъдат включени в схемата “60/40“

Земеделците поискаха да бъдат включени в схемата “60/40“

Те също имат нужда от бюджетна подкрепа, за да запазят работниците си по време на извънредното положение

Сел­с­кос­топан­с­ките произ­водители също имат нужда от бюджетна под­к­репа, за да запазят работ­ниците си по време на извън­ред­ното положение. В ефира на БНР пред­седателят на Национал­ното сдружение на градинарите Мариана Мил­тенова заяви, че правител­с­т­вото трябва да включи земедел­ците в схемата “60/40“, афиширана от правител­с­т­вото, но необявена още официално. Според откъс­леч­ната инфор­мация, предос­тавена на няколко брифинга и интер­вюта от Владис­лав Горанов и Деница Сачева, стана ясно, че тази схема ще дейс­тва само за фир­мите, които са дирек­тно зат­ворени от правител­с­т­вото в опит да се спре епидемията от COVID-19 — заведения, рес­торанти, молове и т.н.

Сел­с­кото стопан­с­тво далеч няма да бъде най-малко засег­нато от извън­ред­ното положение в страната. Това зависи от продъл­жител­ността на кризата и степента на въз­с­тановяване на икономиката. Като цяло нашето сел­ско стопан­с­тво е ориен­тирано към вът­реш­ния пазар, голяма част от продук­цията ни се реализира в турис­тичес­ките курорти по Чер­номорието и ако дей­ността в туризма е ограничена, то и реализацията на продук­цията ни ще бъде по-слаба“, обясни Мил­тенова. В същото време, дори и произ­водителите да се ориен­тират към износ на стоката си, то в нас­тоящата ситуация това също е трудно осъщес­т­вимо заради големия брой изолирали се от останалия свят пазари.

По думите ѝ засега, заради пос­тавеното условие ком­паниите да трябва да са издали заповед за освобож­даването на работ­ниците си, фир­мите от бранша не са наясно дали са в обх­вата на мяр­ката 60% от зап­латите на служителите да се поемат от дър­жавата. „При нас в по-голямата си част хората работят сезонно, не са целогодишно заети. Няма как да им плащаш на 300 души целогодишно въз­наг­раж­дение“, обясни Мил­тенова.

Пред­седателят на градинар­с­кото сдружение алар­мира, че през пос­лед­ните две години сел­с­кос­топан­с­кият сек­тор изпитва остър недос­тиг на работна ръка. Миналата година е имало много случаи, в които рекол­тата е останала на полето неп­риб­рана заради лип­сата на работна ръка.

Недос­тигът на работна ръка се задъл­бочава. Тази година през зим­ния сезон нашите колеги бяха посетили съседни дър­жави — Албания, Македония, Косово — да тър­сят работна ръка. Имаха някакви обещания, но при сегаш­ната криза вече всички отказ­ват. Ситуацията е такава, че не биха могли да дой­дат“, раз­каза тя.

Мил­тенова вижда извес­тна въз­мож­ност, заради сък­ращаването на служители от някои ком­пании и прибирането на някои граж­дани от чуж­бина, да се запълни дефицита на работна ръка в сел­с­кото стопан­с­тво. Дали това ще се случи обаче зависи от това дали без­работ­ните ще решат да кан­дидат­с­т­ват за работа в този сек­тор, което от своя страна пък зависи от нивото на въз­наг­раж­денията в него.

Именно затова според пред­седателя на Национал­ното сдружение на градинарите занап­ред се очер­тават два варианта за прив­личането на завър­налите се от чуж­бина бъл­гар­ски работ­ници в сел­с­кото стопан­с­тво: „Или да се повиши себес­той­ността на продук­цията, да стане по-скъпа за реализация на пазара, ако ние им увеличим зап­лащането. Другата въз­мож­ност е т.нар. суб­сидирана заетост — да можем да им осигурим такова зап­лащане, което да пред­с­тав­лява интерес за тях и те да работят, не да си седят по домовете и да получават социални помощи“.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят