Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон28092020

Брой 185, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.68113 BGN1 GBP = 2.14119 BGN1 CHF = 1.81129 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Още година властта ще умува върху новият Закон за земята

Още година властта ще умува върху новият Закон за земята

Още година властта ще умува върху новият Закон за земята

Срещу него скочиха браншови организации и български граждани

Изработ­ването на нов Закон за земедел­с­ките земи се отлага поне с 1 година, гласи решение на Минис­тер­с­кия съвет, взето на оперативно заседание на 4 декем­ври. За отлагането съобщи пред бТВ.Кирил Стоянов, екс­перт в Дирек­ция „Позем­лени отношения и комасация“ в Минис­тер­с­т­вото на земеделието. „На оперативно заседание на Минис­тер­ски съвет е взето решение да се удължи срокът за изгот­вяне на законоп­роекта с поне 12 месеца, тъй като очевидно дебатите са раз­горещени – по-скоро между бран­шовите организации и между граж­даните “, каза той. Екс­пер­тът комен­тира, че Законът за земедел­с­ките земи „вероятно има по-голям ефект, откол­кото, да речем, Кон­с­титуцията има върху бъл­гар­с­ките граж­дани — тъй като засяга почти всички бъл­гар­ски граж­дани“. По данни на минис­тер­с­т­вото Законът ще засегне около 3,5 млн. бъл­гар­ски граж­дани, които притежават земедел­ски земи. Целта е в резул­тат от общес­т­веното обсъж­дане да се получи един баланс на интересите, който да бъде удов­лет­воряващ.

Една от причините, поради които раз­лични бран­шови организации са поис­кали да продължи дебатът по Закона, е пред­с­тоящото приемане на нова Обща сел­с­кос­топан­ска политика (ОСП). „За съжаление ОСП закъсня. Промените в нея трябва да бъдат отразени в този закон“, обясни Кирил Стоянов.

Той категорично отх­върли тревогите, че пред­ложеният от аграр­ното минис­тер­с­тво проект ще засегне правото на соб­с­т­веност или интересите на мал­ките соб­с­т­веници на земя. „Промените в Закона за земедел­с­ките земи целят да се защитят соб­с­т­вениците на обработ­ваема земя, а не да ги ощетят“, под­черта Кирил Стоянов.

По думите му е невъз­можно хората да загубят правата си върху земедел­с­ките земи, когато се прис­тъпва към уед­ряване нап­ример. „Процедурата за комасация същес­т­вува от 2007 г. Нап­равихме шест проекта в едни от най-бедните села на Бъл­гария – успяхме да въз­с­тановим работни места, напояване и на нито един човек не му беше отнета земята“, каза Стоянов.

Според него процедурата по отдаване на земя под аренда е демок­ратична и е съз­дадена с помощта на холан­д­с­ките власти, а учас­тието в комасацията е доб­роволно и няма да става принудително. „Всеки един соб­с­т­веник е равен на останалите, включително на дър­жавата и общината. Ако вие искате да учас­т­вате в процеса по комасация, имате един глас, независимо кой с колко имота учас­тва“, обясни екс­пер­тът. Той припомни, че една от целите е да се прек­рати прак­тиката за отдаване на земя за пол­з­ване с някои стари договори, сключ­вани от един съсоб­с­т­веник за „99 години за 1 лев“. Тези стари договори са ощетявали останалите съсоб­с­т­веници, а това положение може да се промени само със закон.

България

Икономика

Култура

Спорт

Сърбин замеси Гришо в скандал с COVID-19

Най-добрият бъл­гар­ски тенисист Григор Димит­ров беше забър­кан в скан­дал с коронавирус в Париж. Треньорът на отс­т­ранения от „Ролан Гарос“ Дами…

Прочети още:

Loading...

Свят