БАБХ: За животинските отпадъци питайте кмета

БАБХ: За животинските отпадъци питайте кмета

Аген­цията по храните призова населението да се обръща към мес­т­ните власти, когато се налага изх­вър­лянето и заг­роб­ването на животин­ски отпадъци. Ветеринар­ните власти пуб­ликуваха разяс­нения как стои този въп­рос по закон, след като край сливен­с­кото село Гав­раилово беше отк­рито незаконно гробище на свине, а сред мес­т­ните хора случаят породи страх от екокатас­т­рофа. Животин­с­ките отпадъци в района са били изх­вър­лени миналата сед­мица на нерег­ламен­тирано място, без да се вземат дос­татъчно мерки за безопасност.Непоносимата миризма от раз­лагането на животин­с­ката маса се раз­несе на километри и се наложи намесата на спеш­ния телефон 112 и полицията.

Във връзка с подадени сиг­нали за изх­вър­ляне на отпадъци от свин­ско месо на нерег­ламен­тирани места, Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) напомня, че съг­ласно чл. 133, ал. 2, т. 5 от Закона за ветеринар­номедицин­с­ката дей­ност, кметовете и кмет­с­ките намес­т­ници следва да организират обез­в­реж­дането на странични животин­ски продукти“, отбеляз­ват от агенцията.Ветеринарните власти допъл­ниха, че в определените от закона мерки е включено пред­паз­ването на окол­ната среда от раз­п­рос­т­ранение на зарази по живот­ните и хората. БАБХ уточни, че кон­т­ролът при заг­роб­ването на животни минава през епизоотич­ните комисии, кметовете и кмет­с­ките намес­т­ници, които определят мес­тата за обез­в­реж­дане на странич­ните животин­ски продукти.От Аген­цията увериха, че извър­ш­ват пос­тоянни проверки за изпъл­нението на мер­ките за ограничаване раз­п­рос­т­ранението на Африкан­с­ката чума по свинете (АЧС). О там допъл­ват: ”Всички екс­перти на БАБХ в страната са в пос­тоянна комуникация с облас­т­ните епизоотични комисии с цел прилагане на преван­тивни мерки за недопус­кане на зарази, вслед­с­т­вие на нерег­ламен­тирано унищожаване.” Влас­тите призоваха също за спаз­ването на всички определени от закона мерки, свър­зани със заг­роб­ването на животин­ски отпадъци.