Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Сеем все по-малко ниви с жито

Сеем все по-малко ниви с жито

Сеем все по-малко ниви с жито

Площите с тази култура намалели с 12 % през последните 20 години

Обработ­ваемите земи, заети с пшеница в Бъл­гария, са намалели през пос­лед­ните двадесет години с близо 12% на фона на коренни тран­с­фор­мации в сек­тора и въвеж­дане на прак­тиките на съв­ремен­ното интен­зивно произ­вод­с­тво. Отг­леж­дането на жито е заемало 1 354 743 хек­тара в страната през 1998 г., докато през миналата година площите са били 1 197 768 хек­тара. Това показ­ват дан­ните от Бъл­гар­ска анкета за наб­людение на сел­с­кос­топан­с­ката и икономическа конюн­к­тура — БАН­СИК, пуб­ликувани от Минис­тер­с­т­вото на земеделието, храните и горите (МЗХГ). В отделни години, като 2001 г., 2013 г. и 2014 г. площите с пшеница в Бъл­гария над­х­вър­лят 1.3 млн. хек­тара. Наред с конюн­к­турата на зър­нените пазари, влияние върху процеса има и под­помагането с европейски сред­с­тва, особено след 2007 г., когато дър­жавата стана пъл­ноп­равен член на ЕС.

Североиз­точна Бъл­гария запазва статута си на жит­ницата на страната през целия период. Пос­ледно миналата година с пшеница в региона са заети 288 959 хек­тара. В Югоиз­точ­ния статис­тически район кул­турата заема 251 753 хек­тара, а в Северозапад­ния — 247 032 хек­тара.

Още по-видими са промените при ечемика. През 1998 г. на тази кул­тура се падат 255 403 хек­тара от обработ­ваемата земя в страната, като през след­ващото десетилетие площите не падат под 200 хил. хек­тара. През 2001 г. нап­ример са 293 хил. хек­тара, а през 2010 г. са близо 251 хил. хек­тара. Прелом­ната година за ечемика е 2011-а, когато заетите площи рязко се свиват до 174 хил. хек­тара. През миналата година те са съот­ветно 138 122 хек­тара или с 46% по-малко, откол­кото през 1998 г.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят