Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 27, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) КЗК:Пет фирми продават кисело мляко в опасни опаковки

КЗК:Пет фирми продават кисело мляко в опасни опаковки

Комисията за защита на кон­курен­цията (КЗК) сан­к­ционира пет фирми, в т.ч. и дър­жав­ната “Ел Би Бул­гарикум“, тъй като са продавали кисело мляко по стан­дарт БДС в кофички от полип­ропилен, вместо посочените по стан­дарта кофички от полис­тирен. Имущес­т­вени сан­к­ции са наложени на “Обединена Млечна Ком­пания“ ЕАД (74 186 лв.), на “Ел Би Бул­гарикум“ ЕАД (18 213 лв.), “Ком­п­лек­т­с­т­рой“ ЕООД (на 11 800 лв.), “Димитър Маджаров — 2ЕООД (38 915 лв.) и на “Полидей — 2ООД (16 305 лв.) за извър­шени нарушения по чл. 29 от ЗЗК — общата заб­рана за нелоялна кон­курен­ция. “Обединена млечна ком­пания“ произ­вежда млеката “Верея“, “Полидей“ — “Дом­лян“, “Димитър Маджаров“ — “Димитър Маджаров“, “Ел Би Бул­гарикум“ — млеката “Ел Би“. И четирите фирми поис­каха още преди година стан­дар­тът за кисело мляко в частта му за опаков­ките да се промени, като се раз­реши да се изпол­зва и полип­ропилен, но Тех­ничес­кият комитет на Бъл­гар­с­кия инс­титут за стан­дар­тизация не прие искането им. Фир­мите твър­дяха, че вкусовите качес­тва на млякото не се променят в PP-опаковки, нито пък се убива живата бак­терия. Зад искането им да се промени стан­дарта в частта за опаков­ките е основ­ният аргумент, че кофич­ките от полип­ропилен са по-евтини.

По този начин се спес­тяват раз­ходи, които са обичайни за кон­курен­тите и присъщи за дей­ността им. От друга страна, дружес­т­вата получават въз­мож­ност да учас­т­ват на ограничени от стан­дарта пазари. Тези икономически и тър­гов­ски ползи дават на пред­п­риятията кон­курен­тно предим­с­тво пред останалите произ­водители, които доб­росъвес­тно се съоб­разяват с ограниченията на стан­дарта, кон­с­татира КЗК.

По стан­дарт млякото по БДС стан­дарт трябва да се продава в три вида опаковки — стъкло, керамика и плас­т­масови кофички от полис­тирен. Ако искате да проверите дали млякото, което купувате, е в правил­ната опаковка, трябва да пог­лед­нете мар­киров­ката на дъното на кофич­ката — раз­решената опаковка e с мар­кировка 6 и знак PS, другата е 5 в тригъл­ник и знак PP до него.

България

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

БНТ представя академик Пламен Карталов с филма „Операта-моята съдба“

На 8 фев­руари, сряда, от 21:00 ч. по БНТ 1 в пор­т­рет­ната докумен­тална поредица на общес­т­вената телевизия “БНТ Пред­с­тавя“ гледайте филма …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Челси нае психолог от Нова Зеландия

Челси нае психолог от Нова Зеландия

Психологът на леген­дар­ния отбор на Нова Зелан­дия по ръгби Джил­бърт Енока се присъедини към фут­болен клуб Челси за кратък период. През пос­лед…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ердоган обяви национален траур и тримесечно извънредно положение в 10 региона

Ердоган обяви национален траур и тримесечно извънредно положение в 10 региона

СЗО: От земетресенията в Турция и Сирия са засегнати около 23 млн. души

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган обяви тримесечно извън­редно пол…

Прочети още:

Loading...