Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) ГЕРБ пуска чужденците свободно да купуват родни ниви

ГЕРБ пуска чужденците свободно да купуват родни ниви

ГЕРБ пуска чужденците свободно да купуват родни ниви

През 2014 г. „Атака” подкрепи ограниченията за придобиване на земеделски земи,сега вече е във властта

Управ­ляващите се отказ­ват от ограниченията за чуж­ден­ците при покуп­ките на земедел­ска земя в Бъл­гария, стана ясно от пуб­ликувани за общес­т­вено обсъж­дане пред­ложения за промени в Закона за соб­с­т­веността и пол­з­ването на земедел­с­ките земи. Тек­с­товете са качени на пор­тала за общес­т­вени кон­сул­тации strategy.bg. Становища могат да се подават до 13 август. Припом­няме, че през 2014 г. беше въведено ограничение за придобиване на земедел­ски земи от чуж­дес­т­ранни граж­дани. Основно изис­к­ване е чуж­ден­ците да докажат пет години усед­налост, за да могат да купуват ниви в Бъл­гария. Пред­ложението за усед­налостта беше на БСП, като срокът й се увеличи до 5 години по искане на „Атака“. Тек­с­товете бяха вър­нати от тогаваш­ния президент Росен Плев­нелиев, но депутатите отх­вър­лиха ветото.

Две години по-късно – през 2016 г., Европейс­ката комисия (ЕК) предуп­реди Бъл­гария за законодател­с­т­вото в сферата. Освен срещу нас, подобна процедура е стар­тирана и срещу Унгария, Лат­вия, Литва и Словакия заради законодателни пречки пред инвес­тициите в земя от чуж­денци, които противоречат на един от основ­ните прин­ципи на ЕС – за свобод­ното движение на капитали. С пред­ложенията за промени в Закона за соб­с­т­веността и пол­з­ването на земедел­с­ките земи управ­ляващите пред­лагат да отпадне спор­ния член 3в, който рег­ламен­тира правото на соб­с­т­веност върху земедел­ски земи на чуж­дес­т­ранни физически и юридически лица. В мотивите към законоп­роекта вносителите посоч­ват, че нор­матив­ният акт противоречи на европейс­кото законодател­с­тво и съз­дава пред­пос­тавки за дис­к­риминация и неравно третиране.

Процедурата на ЕК срещу Бъл­гария в момента е на етап „мотивирано становище“, става ясно от мотивите, т.е. втори етап от наказател­ната процедура. Бъл­гария официално е поела ангажимент да отмени тек­с­товете и ако не изпълни ангажимента си, Брюк­сел може да заведе дело срещу страната ни в Съда на ЕС. Така минимал­ната еднок­ратна сан­к­ция за Бъл­гария може да дос­тигне 839 хил. евро, а отделно да се наложи и периодична имущес­т­вена сан­к­ция, която се начис­лява за всеки ден без­дейс­т­вие от страна на осъдената дър­жава.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят