Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) 1 милион декара повече ниви заявени по директните плащания за 2017 година

1 милион декара повече ниви заявени по директните плащания за 2017 година

1 милион декара повече ниви заявени по директните плащания за 2017 година

Субсидиите по повечето от схемите обаче ще паднат доста под ставките през 2016 г.

През тази година суб­сидиите по повечето от схемите за дирек­тни плащания ще пад­нат доста под став­ките през 2016 г., тъй като заявената земя е с цели 836 730 декара повече спрямо миналата стопан­ска година. Това показва окон­чател­ната справка на Минис­тер­с­т­вото на земеделието, храните и горите след прик­люч­ването на приема на заяв­ления за кам­пания 2017 г.

Към 23 юни документи са подали 114 197 земедел­ски стопани. От тях 69 750 са кан­дидатите по схемите за плащания на площ. Подадени са заяв­ления за 38.5 млн. дка (3 852 372 хек­тара земя), което е с 2,22% (83 673 ха) повече спрямо 2016 г.

Най-голям отново е интересът към схемата за единно под­помагане на площ (СЕПП), в която учас­тие са заявили 63 337 земеделци, обработ­ващи 3 808 851 хек­тара земя. За срав­нение през миналата година общият брой на заяв­ленията е бил 115 447, от които 61 666 са били по СЕПП за площ от 3 725 837 ха.

Нарас­т­ване има и в броя на кан­дидатите по схемата за протеинови кул­тури. Тази година заяв­ления са подали 17 383 стопани, които обработ­ват 1,19 млн. дка, (119 403 ха). За срав­нение през кам­пания 2016 кан­дидатите по схемата са били 15 600, а дек­ларираните площи – 1,14 млн. дка (114 820 ха).

По схемите в сек­тор „Живот­новъд­с­тво“ най-много – с близо 700 повече в срав­нение с миналата година, са заяв­ленията за под­помагане по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвър­зана с произ­вод­с­т­вото (ПНДЖ3).

Тази година са подадени 8 213 заяв­ления за под­помагане на 874 267 животни – няма срав­нение с колко по-малък е броят спрямо миналата година.

Следва схемата за обвър­зано под­помагане за месодайни крави и юници (СМКЮ), която е заявена за под­помагане от 6 568 фер­мери с 138 938 животни.

По схемата за обвър­зано под­помагане на млечни крави (СМК) са подадени 5 590 заяв­ления за 166 184 животни.

За Кам­пания 2017 в 5 382 заяв­ления е поис­кано под­помагане за 227 621 животни по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необ­вър­зана с произ­вод­с­т­вото (ПНДЖ1).

Запазва се интересът на стопаните към схемите за обвър­зано под­помагане за млечни крави и/или месодайни крави под селек­ционен кон­т­рол. За Кам­пания 2017 регис­т­рираните заяв­ления са общо 1 105 за близо 81 хиляди животни.

По някои от схемите за животни за Кам­пания 2017 има извес­тно намаляване на подадените заяв­ления. Причината е в наложеното ограничение с едно животно да може да се кан­дидат­с­тва само по една схема, без значение дали е национална или специфична.

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят