Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) С 5 пъти повече субсидии възраждат производството на плодове и зеленчуци

С 5 пъти повече субсидии възраждат производството на плодове и зеленчуци

С 5 пъти повече субсидии възраждат производството на плодове и зеленчуци

Дотацията все още многократно по-малка дори от тази на Македония,която не е член на ЕС

Бюджетът, определен по схемите за обвър­зана под­к­репа за плодове и зелен­чуци и нотифициран до Европейс­ката комисия към 1 август 2014 г., е приб­лизително 79 млн. лева годишно. Това пред­с­тав­лява 5-кратно увеличение в срав­нение с бюджета по Схемата за специфично под­помагане за плодове и зелен­чуци през 2012 г., когато за първи път се въвежда схема за обвър­зана под­к­репа за плодове и зелен­чуци. Това отговориха за БТА екс­перти от Минис­тер­с­т­вото на земеделието и храните, помолени да комен­тират съиз­мерими ли са тези суб­сидии спрямо останалите страни-членки на ЕС и по-специално с южната ни съседка Гър­ция, която, както е извес­тно, силно дотира тези произ­вод­с­тва, вслед­с­т­вие на което бъл­гар­с­кият пазар е залят с техни продукти. Попитахме екс­пер­тите на агроведом­с­т­вото ни още защо в нашата страна все още дотацията на плодове и зелен­чуци е многок­ратно по-малка дори от тази на Македония, която не е член на Евросъюза и как ще се справим с кон­курен­цията на тези пазари?

От аграр­ното минис­тер­с­тво нас­тояват, че основ­ният приоритет на Бъл­гария в преговорите във връзка с Рефор­мата на ОСП е бил завишаването на процента за обвър­зана под­к­репа. От кам­пания 2015 г. страната ни ще се въз­пол­зва от въз­мож­ността да предос­тави 13 процента от тавана за дирек­тни плащания за Бъл­гария за обвър­зана под­к­репа и допъл­нителни 2 процента за протеинови кул­тури. За срав­нение се посочва периода до 2013 г. включително, когато имахме право за обвър­зано с произ­вод­с­т­вото под­помагане да заделим едва 3,5 на сто, а през 2014 г. — 6,5 на сто.

Схемите, от които могат да се въз­пол­з­ват произ­водителите на плодове и зелен­чуци от 2015 г., са три — всяка — с отделен бюджет

Схемите, от които могат да се въз­пол­з­ват произ­водителите на плодове и зелен­чуци от 2015 г., са три, с отделен по всяка схема бюджет, съг­ласно исканията на бран­шовите организации. Това са схема за обвър­зано под­помагане за плодове; схема за обвър­зано под­помагане за зелен­чуци (пол­ско произ­вод­с­тво) и схема за обвър­зано под­помагане за зелен­чуци (оран­жерийно произ­вод­с­тво). Чув­с­т­вително увеличеният бюджет по схемите за плодове и зелен­чуци обаче е само едно от многото предим­с­тва на нотифицираните схеми. За да могат да се въз­пол­з­ват от под­помагане повече земедел­ски стопани, значително е раз­ширен обх­ватът от видове плодове и зелен­чуци, които ще бъдат допус­тими по схемите, комен­тираха от Минис­тер­с­т­вото на земеделието и храните.

Схемите са с обх­ват върху цялата територия на страната и под­помагането няма да бъде насочено един­с­т­вено към продук­цията с най-високо качес­тво, както беше до момента. Произ­водителите на плодове и зелен­чуци ще бъдат стимулирани не само по тази схема, по отношение на тях има сериозно кумулиране на под­к­репата на хек­тар заедно с основ­ната схема за под­помагане — Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/, зеленото дирек­тно плащане и Прераз­п­ределително плащане.

Европейс­ката комисия пред­с­тави анализ по отношение на обвър­заната под­к­репа, която ще прилагат държавите-членки за периода 20152020 г. Този анализ според МЗХ сочи, че бюджетът с най-голям дял на ниво Европейски съюз от 42 процента е заделен за сек­тор “Говеждо и телешко месо“, след­ван от сек­тор “Мляко и млечни продукти“ с 18 процента, сек­тор “Овче и козе месо“ с 11 процента, сек­тор “Протеинови кул­тури“ с 12 процента, сек­тор “Плодове и зелен­чуци“ с 5 процента, сек­тор “Захарно цвекло“ с 4 процента.

Общо годишно всички държави-членки ще предос­тавят за сек­тор “Плодове и зелен­чуци“ приб­лизително 200 млн. евро. Бъл­гария е нотифицирала Европейс­ката комисия, че общият бюджет по трите схеми за плодове и зелен­чуци ще е малко над 40 млн. евро. В абсолютен раз­мер Бъл­гария отделя за обвър­зано с произ­вод­с­т­вото под­помагане за плодове и зелен­чуци най-много сред­с­тва в целия Европейски съюз, твър­дят от МЗХ. За срав­нение — Гър­ция се очаква да предос­тавя сред­с­тва в раз­мер около 16 млн. евро годишно под­помагане за този сек­тор. Сред страните, които също ще предос­тавят значителна под­к­репа за произ­вод­с­тво на плодове и зелен­чуци в раз­мер над 5 млн. евро годишно, от ведом­с­т­вото цитират — Фран­ция, Испания, Полша, Италия, Румъния, Унгария, Чехия. От общата годишна сума за плодове и зелен­чуци на ниво ЕС 1/5 или малко над 40 млн. евро ще се предос­тавя на Бъл­гария. В този смисъл се надяваме бъл­гар­с­ките овощари и зелен­чукоп­роиз­водители да бъдат в благоп­риятна позиция в периода 20152020 г. като част от един­ния пазар на ЕС, посочиха агроек­с­пер­тите.

Има ръст на одоб­рените за финан­сиране произ­водители на плодове и зелен­чуци

По данни на Дър­жавен фонд “Земеделие“ по Схемата за подоб­ряване на качес­т­вото на плодове и зелен­чуци, произ­веж­дани в Бъл­гария /СППЗ/ за кам­пания 2014 са регис­т­рирани общо 3 635 кан­дидати, а заявка за под­помагане са подали 2 015 кан­дидати. От тях най-голям е броят на произ­водителите на череши — 552, след­ват произ­водителите на прас­кови — 534 и на пол­ски пипер — 483. Това е сериозно увеличение спрямо миналата година, когато кан­дидатите бяха около 1 500. За срав­нение още по време на пър­вата кам­пания финан­сиране получиха малко над 400 ком­пании.

Както е извес­тно, общият раз­мер на сумата за специфично под­помагане на качес­т­вени плодове и зелен­чуци е 35 219 912 лв. Финан­сиране ще получат произ­водители на ябълки, кай­сии, череши, прас­кови, домати, крас­тавици и пипер, а суб­сидираната продук­ция е общо 219 770 тона.

От дан­ните на Дър­жавен фонд “Земеделие“ за таз­годиш­ната кам­пания се вижда, че има драс­тичен ръст на одоб­рените за финан­сиране. Суб­сидията на близо 220 хил. тона продук­ция е наис­тина обнадеж­даваща, както и фак­тът, че около три чет­върти от получателите на суб­сидии са произ­водители на череши, прас­кови и пол­ски пипер. Миналата година обаче беше лоша за сек­тора заради дъж­довете и градуш­ките, които нанесоха сериозни поражения върху земедел­с­ката продук­ция. Дано тази година е по-добра от гледна точка на климата, а ефек­тът от увеличеното суб­сидиране ще чакаме през след­ващите години, прог­нозират екс­пер­тите.

Идва пролет и по традиция бъл­гар­с­ките произ­водители ще започ­нат да изх­вър­лят продук­цията си по пазарите и по магис­т­ралите, заради под­битите цени и вноса на чужда продук­ция. Да се надяваме, че ком­петен­т­ните органи в лицето на БАБХ, Мит­ниците и НАП ще си свър­шат работата и това няма да се допусне. А най-голямата ни надежда е скоро на бъл­гар­с­кия пазар да се вър­нат плодове и зелен­чуци родно произ­вод­с­тво с добро качес­тво и на добри цени.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят