Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Експерт от БАН: Таванът на цените е безумие! Няма спекула, а картели

Експерт от БАН: Таванът на цените е безумие! Няма спекула, а картели

Експерт от БАН: Таванът на цените е безумие! Няма спекула, а картели

Да се въвежда таван на цените е безумие, това е глупост. Вицеп­ремиерът и премиерът не отчитат, че има три вида цени — цена на произ­вод­с­тво, фер­мер­ска цена и цена на дребно. Вицеп­ремиерът упот­реби думата „спекула“ — тя не същес­т­вува в бъл­гар­с­кото и европейс­кото законодател­с­т­вото, такова понятие няма“, каза пред Bulgaria On Air доц. Огнян Боюк­лиев от Инс­титута за икономически изс­лед­вания към БАН. Според него не може да има натиск на цената админис­т­ративно. „Зър­ното е интен­зивна кул­тура. След като се обере, това всич­кото е енер­гия на азотни торове. Газта и дизелът поев­тиняха, така се получава успокояване на пазарите, но зър­ното, което е произ­лязло, е било със скъп дизел и скъпи торове. Тук трябва да се насочи политиката, да се отчете от правител­с­т­вото. Това, което чух, за съжаление е, че ще има админис­т­ративен натиск, това сме го играли“, допълни той.

По негови думи е хубаво това, че има целенасочени мерки, за да се помага на биз­неса за тока, но трябва да се зададе въп­рос с какъв ток. „Ако моят ток е да под­дър­жам казино, не е необ­ходимо да ми се помага, то е дос­татъчно печелившо. 30% от хляба в големите градове, това са веригите, защо трябва да освобож­даваме внос­ните продукти от ДДС?! По-добре това ДДС да се събере и да се насочи към бъл­гар­с­кия произ­водител, за да имаме бъл­гар­ско зърно, хляб. Трябва да се нап­рави деферен­циране между хляб и хляб“, комен­тира още Боюк­лиев.

Спекула няма, но има кар­тели, дър­жавни регулации, които трябва да се изпол­з­ват, Аген­ция за храните трябва да следи. В Полша, Румъния нещата са много остри. Има групи, които трябва да се под­помагат. Въп­росът е, че изкуп­ната страна като е по-ниска от произ­вод­с­т­вената, ще ви продавам зър­ното и млякото, но ще се замисля да продължа ли да храня живот­ните с този скъп фураж, дали да ги държа. Трябва да се мисли в пер­с­пек­тива“, категоричен бе специалис­тът.

Внасяме зелен­чуци, в същото време говорим за устой­чиво раз­витие, „зелена сделка“ — защо трябва да внасяме, а да не раз­виваме късите вериги. Не каз­вам да се изолираме, ние сме едно цяло с ЕС, но Румъния казва: Искаме къси вериги, пояси с произ­водители на зелен­чуци. Трябва дъл­гос­рочна, умна политика, тогава цените ще бъдат поносими. Въз­можно е някои неща да ги внасяме, но да помог­нем на нашия зър­ноп­роиз­водител, за да имаме евтин фураж, яйцата няма да пос­къп­нат така“, добави още екс­пер­тът от Инс­титута за икономически изс­лед­вания към БАН.

Доц. Боюк­лиев смята, че в момента трябва да се обърне внимание на това как да приб­лижим млекоп­роиз­водителите до пот­ребителите чрез преработка и кооперации. „Ние сега ще имаме по-евтина зър­нена реколта и аз планирам, че тази година ще се успокоят цените, но това зависи отново от политиката на правител­с­т­вото. За да има хубави истин­ски продукти на пазара на поносими цени, трябва да има аграрна политика“, заяви още той.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят