Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Властта: Цените на храните растат необосновано с над 20-30% в магазините

Властта: Цените на храните растат необосновано с над 20-30% в магазините

Властта: Цените на храните растат необосновано с над 20-30% в магазините

Служебното правителство ежедневно ще наблюдава търговците и ще информира за нелоялни практики

С 2030 и дори повече процента се вдигат цените на хранител­ните продукти от склада на едро до щан­довете в магазините. За нас това е необос­новано пос­къп­ване по веригата и дър­жавата ще бъде без­ком­п­ромисна към всякакви нелоялни тър­гов­ски прак­тики. Това обяви вчера премиерът Гълъб Донев след заседание, на което бяха обсъдени анализ за ценооб­разуването на хранител­ните стоки и въз­можни решения за намаляване на инф­лацията. На срещата присъс­т­ваха освен икономичес­ките минис­три и ръковод­с­т­вата на Комисията за защита на пот­ребителите, Дър­жав­ната комисия по стоковите борси и тър­жищата, Аген­ция „Мит­ници“, Национал­ната аген­ция по приходите и Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните.

Премиерът обяви, че служеб­ният кабинет ще въведе ежед­невен механизъм за наб­людение и кон­т­рол на хранител­ните стоки по цялата верига от произ­водителя или вносителя до щан­довете, макар и да не стана ясно какво точно ще пред­с­тав­лява този механизъм.

Първо, Донев посочи, че ще бъдат пред­п­риети мерки, които “да вкарат в правни норми тър­говията с храни в Бъл­гария“, а след това, че ще нап­равят сайт, в който всеки ден да се пуб­ликуват цени на дребно. “Ние нямаме закон за тър­говията с храни, нещо, което в другите дър­жави същес­т­вува отдавна. Ще дадем определение за нелоял­ната тър­гов­ска прак­тика — това, което го има в другите дър­жави. Така че когато се прави анализ на цените и се осъщес­т­вява кон­т­рола, да остановим дали има нелоялна тър­гов­ска прак­тика и да имаме основание да прилагаме сан­к­ции“, обясни служеб­ният премиер. Вероятно Донев има пред­вид въвеж­дане на законово определение какво е “спекула“ със съот­вет­ните глоби, въп­реки че в изяв­лението си нито вед­нъж не изпол­зва тази дума. Без Народно съб­рание обаче никакви законови промени не може да бъдат пред­п­риети.

Премиерът на няколко пъти увери, че дър­жавата няма да се намесва в свобод­ния пазар и кон­курен­ция, но ще покаже на общес­т­вото нелоял­ните тър­гов­ски прак­тики и къде има изк­ривяване на цените. Той припомни, че правител­с­т­вото е нап­равило всичко необ­ходимо да спре ръста на цените на елек­т­роенер­гията, горивата и тран­с­пор­т­ните услуги, “за да може биз­несът да оперира срав­нително спокойно“, но това не се случва с цените на основ­ните хранителни продукти.

На заседанието е бил пред­с­тавен анализ на 27 основни храни от Дър­жав­ната комисия за стоковите борси и тър­жищата, който показ­вал, че при цените от вносител до тър­говец на едро, т.е. до складовете на едро, има нор­мално нарас­т­ване. След това обаче рязко се наб­людавал скок на цените в магазините на дребно. Този процес отново щял да бъде анализиран и правител­с­т­вото ще излезе с кон­к­ретни мерки. “Ежед­невно ще следим нарас­т­ването на цените на хранител­ните стоки от първа необ­ходимост. Ще вкараме и пот­ребителя в целия този кон­т­ролен механизъм и механизъм на наб­людение“, каза още Донев, но не стана ясно откога започва този мониторинг.

Обмис­ляло се и пус­кането на пос­тоянен сайт, от който граж­даните да се инфор­мират за цените на хранител­ните продукти, като в него ще се подават и данни и тър­гов­с­ките вериги. Отделно правител­с­т­вото смята да раз­работи заедно с тър­гов­с­ките вериги етичен кодекс за поведение, как­вито имало в други европейски дър­жави. Нак­рая Донев призова граж­даните да бъдат по-активни в подаване на сиг­нали към Комисията за защита на пот­ребителите за нелоялна тър­гов­ска прак­тика.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят