Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Българският бизнес готов да подкрепи правителството в усилията му за търсене на механизъм за поевтиняване на храните

Българският бизнес готов да подкрепи правителството в усилията му за търсене на механизъм за поевтиняване на храните

Българският бизнес готов да подкрепи правителството в усилията му за търсене на механизъм за поевтиняване на храните

Бъл­гар­с­кият биз­нес ще под­к­репи правител­с­т­вото в усилията му за тър­сене на механизъм за намаление на цените на храните, защото пър­вият приоритет за деловите среди на Бъл­гария е влизането на страната в еврозоната от 1 януари 2024 г. Това каза в интервю за БТА пред­седателят на Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария (АИКБ) Васил Велев. Решението за еврозоната ще се взема през май и по тази причина страната трябва да покаже воля за решителни стъпки, бук­вално през след­ващите два-три месеца, да овладее инф­лацията и цените на месечна база да тръг­нат надолу, допълни Велев.

Основ­ната опция за намаляването на цените на храните е намаляването на ДДС, но без дейс­т­ващ пар­ламент това няма как да се случи, дори и при много голямо желание на нас­тоящото правител­с­тво, каза за БТА Яна Иванова, изпъл­нителен дирек­тор на сдружението “Храни и напитки Бъл­гария“. Според нея няма админис­т­ративни мерки, които могат да се приложат и да дадат положителен ефект.

Васил Велев и Яна Иванова бяха потър­сени за комен­тар по повод заявеното от премиера Гълъб Донев намерениe на второто служебно правител­с­тво да насочи усилията си към пос­тигане на реални резул­тати в овладяването на цените на хранител­ните стоки.

Според Велев, за да бъде пос­тиг­ната целта — влизане в еврозоната, пред­п­риятията, тър­гов­с­ките вериги също трябва да нап­равят някои усилия като нап­ример да ограничат стремежа си към по-големи печалби.

Според Иванова сега цените са такива, как­вито пазарът в момента поз­волява. Произ­водителите искат да продават в мак­симален обем, а това става само при поносими цени, а раз­ходите на всяко пред­п­риятие за произ­вод­с­тво, суровини и тран­с­порт са много раз­лични и общи пос­лания — “Да намалим цените!“, звучат добре, но са популис­тки, комен­тира Иванова. В целия свят инф­лацията продъл­жава, макар и с по-ниски стой­ности от 2022 г. и не може да се очаква в малка Бъл­гария да е много по-различно, допълни тя.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят