Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Пак обещават ведомствени мерки за понижаване на цените на храните

Пак обещават ведомствени мерки за понижаване на цените на храните

Пак обещават ведомствени мерки за понижаване на цените на храните

През декем­ври наб­людавахме стопиране на цените на храните у нас, но за съжаление сега отново са тръг­нали леко нагоре, заяви минис­търът на икономиката и индус­т­рията Никола Стоянов. Той е категоричен, че има спекула, и смята, че дори това, че всеки се презас­т­рахова, е някакъв вид спекула. „Уверен съм, че на база на по-сериозни проверки и раз­говори с пазар­ните играчи, както и с пред­видомостта на цените на газа, елек­т­ричес­т­вото и тран­с­пор­т­ните услуги, има доста фак­тори, които би тряб­вало да доп­ринесат цените да тръг­нат надолу“, смята той. Кол­кото до това дали се обсъжда таван на цените минис­търът под­черта, че „всичко е на масата“: „Лично не под­к­репям такива мерки — не водят до добър резул­тат. Важно е да се отчете какви са проб­лемите на биз­неса. Но и той да види, че има сериозен кон­т­рол по отношение на нелоялни тър­гов­ски прак­тики“, посочи той.

Стоянов обеща, че до 23 сед­мици всяко едно от отговор­ните ведом­с­тва ще пред­п­риеме мерки за понижаване на цените. „Доста инер­тни са цените на хранител­ните стоки, но ние сме си пос­тавили срок след­ващите 23 сед­мици всяко от ведом­с­т­вата да започне кон­к­ретни мерки в рам­ките на правомощията и всички ще започ­нем масирано проверки, мерки за облек­чаване на биз­неса, до месец се надявам да има резул­тат. Чрез Комисията за защита на пот­ребителите ще дадем фокус на проверки за нелоялни тър­гов­ски прак­тики според въз­мож­нос­тите, които ни дава законът. Хората имат много високи очак­вания към комисията, но няма да допус­кам и админис­т­ративен произ­вол, трябва да се придър­жат към това, което им е раз­решено“, комен­тира той.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят