Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) ЕК вдигна мерника на розовото ни масло

ЕК вдигна мерника на розовото ни масло

ЕК вдигна мерника на розовото ни масло

Брюксел може да забрани производството му, ако то бъде обявено за химическа субстанция

Има опас­ност ЕК да заб­рани емб­лематич­ното за Бъл­гария розово масло. Причината е, че то може да бъде обявено за химическа суб­с­тан­ция, алар­мира кметът на община Казан­лък — Галина Стоянова. “Засега този въп­рос се оказва неиз­вес­тен за правител­с­т­вото и пар­ламента, а е от изк­лючителна важ­ност. Научих за под­готов­ката в промяната на рег­ламента от кмета на поб­ратимения ни френ­ски град Грас. Той ме сезира, че промяната касае етерич­ните масла и всички земедел­ски продукти, от които се изв­личат етерични места — да бъдат кон­т­ролирани по реда на химич­ните продукти, наред с пет­рола и всички вредни продукти“, обясни кметът на Казан­лък в “Бъл­гария сут­рин“.

Стоянова посочи, че това е изк­лючително голям проб­лем не само за Долината на розите, но и за цялата ни дър­жава. А икономичес­кият ефект от заб­раняването на етерич­ните масла в здравеопаз­ването, хранител­ната и пар­фюмерий­ната индус­т­рия е втората плос­кост на опасенията им. Според Стоянова ще бъде заб­ранен и зат­рит цял поминък в страната ни. “2900 са произ­водителите на розово масло в Бъл­гария. Трябва да се намеси дър­жавата с всич­ките ѝ лос­тове на влияние, така че да докаже пред ЕК какви са предим­с­т­вата на розовото масло за човеш­кия организъм и да докаже, че това е традиционен поминък, който не трябва да бъде заличаван. Трябва да искаме от ЕК рег­ламент за защита на етерич­ните масла“, нас­тоя кметът на Казан­лък.

За да защити бъл­гар­с­кия интерес, с казуса се зае евродепутатът Анд­рей Новаков. Той заяви, че все още никой не е тръг­нал да заб­ранява розовото масло, но ЕК планира да промени начина, по който регулира неговото произ­вод­с­тво. “Раз­бирам тревогите на всички, които си изкар­ват прех­раната с това. Розовото масло е част от нашата национална иден­тич­ност. Надявам се на бърз отговор от ЕК, черно на бяло нищо не са пуб­ликували. Факт е, че кметове от Фран­ция алар­мират за този проб­лем, говорих с част от тях. Раз­бирам, че рафинирането на розовото масло трябва да се приравни на химически продукти като белина“, комен­тира Новаков пред Bulgaria ON AIR. Tой поз­д­рави кмета на Казан­лък, че вед­нага се е заела с проб­лема, за да под­гот­вят нав­реме защитата на розовото масло. И изтъкна, че на нито едно място по света не могат да бъдат въз­п­роиз­ведени условията, в която расте тази роза.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят