Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Гечев: Действащите схеми за държавна помощ ще се прилагат до 30 юни

Гечев: Действащите схеми за държавна помощ ще се прилагат до 30 юни

Гечев: Действащите схеми за държавна помощ ще се прилагат до 30 юни

До влизане в сила на новите схеми за дър­жавни помощи, съг­ласно законодател­с­т­вото за дър­жав­ните помощи за периода 20232029 г. се пред­вижда сега дейс­т­ващата схема да се прилага до 30.06.2023 г. Това заявява Явор Гечев, служебен минис­тър на земеделието в отговор на депутат­ски въп­рос относно под­помагането с дър­жавни помощи в сек­тор “Земеделие“ за периода 20232029 г., предаде БГНЕС.

Под­помагането по схемите за дър­жавна помощ за хуманно отношение към свинете и хуманно отношение към птиците ще продължи до 31.12.2024 г., а под­к­репата за щети по земедел­с­ките кул­тури, причинени от неб­лагоп­риятни климатични събития или природни бед­с­т­вия ще продължи до 31.12.2027 г.

Целта на помощта е насър­чаване на произ­вод­с­т­вото и изпол­з­ването на сер­тифицирани (качес­т­вени) семена за зър­нени, фуражни, мас­лодайни кул­тури, кар­тофи, тютюн, памук, сер­тифициран и САС посадъчен материал от овощни кул­тури, сер­тифициран и стан­дар­тен лозов посадъчен материал и сер­тифицирани и стан­дар­тни семена от зелен­чукови кул­тури. Помощта е насочена към малки и средни пред­п­риятия в рас­тениевъд­с­т­вото, получили раз­решение за произ­вод­с­тво на посевен и посадъчен материал по реда на чл. 28 на Закона за посев­ния и посадъч­ния материал, чрез предос­тавяне на суб­сидирани услуги от Изпъл­нител­ната аген­ция по сор­тоиз­пит­ване, апробация и семекон­т­рол (ИАСАС). Дър­жав­ната помощ пок­рива до 100% от раз­ходите по сер­тифициране от ИАСАС на произ­ведените от земедел­с­ките стопани висококачес­т­вени семена и посадъчен материал.

Усвоеният годишен ресурс по схемата е, както следва: през 2015 г. — 1 350 000 лв.; през 2016 г. — 1 292 043 лв.; през 2017 г. — 1 191 574 лв.; през 2018 г. — 1 100 609 лв.; през 2019 г. — 1 098 210 лв.; през 2020 г. — 1 152 670 лв.; през 2021 г. — 1 121 069 лв.; през 2022 г. — 1 150 081 лв. Усвоеният ресурс общо за периода 20152022 г. е в раз­мер на 9 456 255 лв. Остатъкът от нотифицирания мак­симален ресурс по помощта е в раз­мер на 218 260 лв. Пред­с­тои годиш­ните бюджети за 2023 г. по всички схеми да бъдат утвър­дени от Управител­ния съвет на Дър­жавен фонд „Земеделие“.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят