Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Силен отпор на еколози и граждани спряха скандалните промени на „Български възход“ за лифтове и ски писти

Силен отпор на еколози и граждани спряха скандалните промени на „Български възход“ за лифтове и ски писти

Силен отпор на еколози и граждани спряха скандалните промени на „Български възход“ за лифтове и ски писти

Скан­дална поп­равка в Закона за горите, с която се раз­решава строежът на ски писти и лиф­тове, без да се променя статутът на гор­с­ките територии, т.е. без да се зап­лащат такси за строителни площадки, бе стопирана след отпор на еколози и обик­новени граж­дани. На заседанието си в сряда депутатите от земедел­с­ката комисия отх­вър­лиха внесеното между първо и второ четене пред­ложение на “Бъл­гар­ски въз­ход“ за улес­нена процедура за изг­раж­дане на лиф­тове, влекове и ски писти. Преди това обаче от Коалиция “За да остане природа в Бъл­гария“ алар­мираха за гот­вената поп­равка, която периодично се промъква без успех в пос­лед­ните години в раз­лични закони. Този път инвес­титорите, които са заин­тересовани от поп­рав­ката, са намерили лоби в лицето на двама депутати от БВ — Лидия Недева и Алек­сан­дър Николов. Още преди заседанието депутатът от “Продъл­жаваме промяната“ Иван Хрис­танов обясни, че в пощата на комисията по земеделие са пос­тъпили над 500 писма от граж­дани, въз­мутени от внесеното пред­ложение за без­раз­борно строител­с­тво в планините.

Друга поп­равка в Закона за горите, която също понесе критики, обаче бе приета, макар и с извес­тни корек­ции. Става дума за пред­ложението на ДПС при “извън­редни ситуации“ да се раз­решават сечи без издадено поз­волително и без дър­ветата да са мар­кирани за тази цел. От Коалиция “За да остане природа в Бъл­гария“ предуп­редиха, че това може да доведе до без­кон­т­ролни сечи в горите. По нас­тояване на БСП в крайна сметка тек­с­тът бе допъл­нен с изрично посоч­ване, че такива раз­решения за сеч ще се кон­т­ролират от служители на дър­жав­ните гор­ски пред­п­риятия, на дър­жав­ните дивечовъдни стан­ции и от общин­с­ките гор­ски струк­тури, както от МВР и облас­т­ните управители. Под “извън­редни случаи“ се раз­бират такива, при които има наличие на опас­ност за живота и здравето на хората, опас­ност за фун­к­циониране на инф­рас­т­рук­турни обекти, при потушаване на пожари. “Повечето от притес­нител­ните тек­с­тове отпад­наха или бяха оттег­лени. Приетото решение не е пер­фек­тно, но е най-доброто, което би могло да се пос­тигне към момента“, комен­тира след заседанието Тома Белев от “Зелено Движение“.

Най-вероятно законовите промени, които включ­ват и по-подробно раз­пис­ване на реда и условията за получаване на дърва за огрев от физически лица, ще бъдат гласувани в началото на след­ващата сед­мица преди 3 фев­руари — пос­лед­ният ден на 48-то Народно съб­рание.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят