Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 18, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Финансират биопроизводителите с 800 млн. лв. в следващите години

Финансират биопроизводителите с 800 млн. лв. в следващите години

Биоп­роиз­водителите в Бъл­гария ще бъдат под­к­репени със значителен финан­сов ресурс по Стратегичес­кия план за раз­витие на земеделието и сел­с­ките райони 20232027 г. Това казва минис­търът на земеделието Явор Гечев в отговор на пар­ламен­тарен въп­рос, предаде БГНЕС.

Пред­видените сред­с­тва за изпъл­нение на биологични ангажименти въз­лизат на близо 800 млн.лв., а в инвес­тицион­ните интер­вен­ции е пос­тавен специален приоритет на проек­тите на биологични стопан­с­тва. Те могат да кан­дидат­с­т­ват и за финан­сова помощ и за зелени и циф­рови инвес­тиции по проект „Фонд за насър­чаване на тех­нологич­ната и екологична модер­низация на сел­с­кото стопан­с­тво“, финан­сиран със сред­с­тва от Механизма за въз­с­тановяване и устой­чивост на ЕС.

Повишаване на доверието на пот­ребителите в биологич­ните продукти е ключово за нарас­т­ване на кон­сумацията им, обяс­нява още служеб­ният минис­тър. И допълва, че това може да стане чрез стрик­тен и проз­рачен кон­т­рол върху земедел­с­ките прак­тики от ком­петен­тни пуб­лични инс­титуции. На прак­тика мер­ките трябва да са за стимулиране на пред­лагането, но и на тър­сенето на подобни продукти.

Раз­пис­ването на новото законодател­с­тво в сек­тора е рег­ламен­тирано и с изгот­вения проект на „Национален план за раз­витие на биологич­ното произ­вод­с­тво до 2030 г.“, който показва усилията на Минис­тер­с­т­вото на земеделието за под­к­репа на сек­тора, допълва още служеб­ният земедел­ски минис­тър. 

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Бащата на Джокович позира с руския флаг в Мелбрън

Бащата на Новак Джокович – Сър­джан, беше зас­нет как позира с фенове, дър­жащи рус­кия флаг, а един от тях бе облечен с фланелка със “Z”. Възмо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Целите на Русия в Украйна остават неп­роменени, заяви в сряда рус­кият президент Владимир Путин. Той говори на среща със студенти по повод Тат…

Прочети още:

Loading...