Войчеховски „изпари“ надеждите на родните фермери за справедливост на пазара на зърно

Войчеховски „изпари“ надеждите на родните фермери за справедливост на пазара на зърно

Европейс­ката комисия обяви,че към момента няма данни за негативни ефекти върху европейс­ките фер­мери, породени от преминаването на зърно от Украйна през „коридорите за солидар­ност

Лошо им се пише на бъл­гар­с­ките зър­ноп­роиз­водителите след вчераш­ното заседание на минис­т­рите на земеделието на ЕС, където единодушно беше решено, че „Европейс­ката комисия наб­людава пос­тоянно ситуацията на пазарите в Общ­ността и към момента няма данни за негативни ефекти върху европейс­ките фер­мери, породени от преминаването на зърно от Украйна през „коридорите за солидар­ност“. Това съобщи на прес­кон­ферен­ция еврокомисарят по земеделие Януш Вой­чехов­ски, организирана вед­нага след заседанието на минис­т­рите в началото на тази сед­мица, чиято основна тема бяха протес­тите на земеделци от Източна Европа. Припом­няме, че преди десетина дни произ­водиителите организираха мирни демон­с­т­рации с нас­тояване да бъде наложен фитосанитарен кон­т­рол върху без­мит­ния внос от Украйна, който е по-евтин от европейс­кия и прави дъм­пинг на пазара на основ­ните зър­нени кул­тури в Бъл­гария и останалите страни, през които товарите преминават. Тран­с­пор­т­ните коридори за свободен износ на зърно от воюващия регион бяха договорени през лятото, но поради недос­татъчен вът­решен кон­т­рол в някои дър­жави вместо към останалите дър­жави в ЕС и към третите страни голяма част от украин­с­ката продук­ция остана в близ­ките до Украйна дър­жави като Румъния и Бъл­гария.

В тази връзка жур­налисти зададоха на еврокомисаря въп­рос как ще бъде преодолян нелегал­ният внос на зърно от Украйна, за които фер­мерите в Бъл­гария и Румъния алар­мираха по време на протес­тите преди десетина дни. Ето и неговият отговор: „Дан­ните, с които раз­полагаме, не пот­вър­ж­дават сиг­налите за това, че вносът на зърно от Украйна причинява проб­леми за пазарите и европейс­ките фер­мери. Не виж­даме труд­ности при продаж­бата на зърно от европейс­ките фер­мери, нито пък сриване на цените поради внос на зърно от Украйна. Имаме данни, че досега от Украйна до Европейс­кия съюз са дос­тиг­нали общо 4,5 млн.т зърно“.

Като съобщи, че е провел раз­говори с минис­т­рите на Бъл­гария и Румъния, еврокомисарят посочи, че ситуацията в двете дър­жави е „специфична“. „Проб­лемът в Бъл­гария нап­ример е, че огромна част от вноса на слън­чог­лед, пред­наз­начен за износ от Украйна за трети страни, остава на мес­т­ния пазар. А това пред­с­тав­лява половината от украин­с­кия износ на слън­чог­лед за ЕС. Мисля, че въп­росът ескалира в тази кризисна ситуация, затова пред­с­тоят нови раз­говори, за да съберем още инфор­мация по въп­роса“. По всичко изг­лежда, че тя трябва да бъде осигурена от сегаш­ния екип на Минис­тер­с­т­вото на земеделието.

На заседанието минис­търът на земеделието на Украйна Микола Сол­ски е поис­кал от минис­т­рите допъл­нителна помощ, която вероятно ще бъде предос­тавена на воюващата дър­жава, тъй като екс­пор­тът дава глътка въз­дух за украин­ците и за останалия свят, нуж­даещ се от зърно. Според отчета на Сол­ски досега изнесените количес­тва сел­с­кос­топан­ски кул­тури от Украйна са 4,5 млн.т зърно, от които 3 милиона са преминали през европейс­ките „коридори на солидар­ност“, а 1,5 млн.т — по море, по силата на споразуменията от Истан­бул. „През сеп­тем­ври количес­т­вата зърно, преминаващи през ЕС от Украйна, ще бъдат увеличени с 5% до 10%, а износът по море ще нарасне с 60%. Това е голям потен­циал, но все още никой не знае какво точно ще се случи с мор­с­ките пътища. Това е най-голямата опас­ност и именно тази несигур­ност обус­лавя необ­ходимостта от раз­витието на „коридорите на солидар­ност“, е посочил още земедел­с­кият минис­тър на Украйна. В тази връзка украин­с­кият минис­тър е призовал Европейс­кия съюз да нап­рави сега дейс­т­ващите спешни пътища за износ на зърно през съюза пос­тоянни, с инвес­тиции в най-малко 5 гранични тер­минала, а също така и тръбоп­ровод, по който да тече слън­чог­ледово масло. Очевидно, че при тази ситуация страната ни трябва да пред­п­риеме строги мерки при кон­т­рола на тези коридори, така че този внос да не засяга род­ните произ­водители като досега.

Очак­вахме от Минис­тер­с­т­вото на земеделието да дадат повече инфор­мация за раз­говора между Януш Вой­чехов­ски и минис­тър Явор Гечев. Вярно е, че проб­лемът с недос­татъчно сериоз­ния кон­т­рол при осигуряване на тран­с­пор­т­ните коридори се появи по време на пос­лед­ния редовен кабинет. Но негатив­ният ефект сега ще бъде понесен от всички фер­мери, затова и сегаш­ният екип би тряб­вало да работи здраво в защита на произ­водителите.

Ето и част от изказ­ването на Явор Гечев пред Съвета на минис­т­рите, проведен на 26 септември:„Очакваме Европейс­ката комисия да обърне специално внимание на ситуацията на пазара на мас­лодайни кул­тури и да приложи всички въз­можни инс­т­рументи, включително извън­редни мерки, съг­ласно чл. 219 от Рег­ламент (ЕС) 1308/2013 с цел смек­чаване на въз­дейс­т­вието върху произ­водителите от Европейс­кия съюз. Бъл­гария под­к­репя Украйна в тези трудни времена, но има смущения на пазара на слън­чог­лед, които будят без­покойс­тво. Затова считаме, че са необ­ходими инс­т­рументи за бързо въз­дейс­т­вие по отношение на въз­ник­налия пазарен дис­баланс, за да бъдат предот­в­ратени по-сериозни икономически сът­ресения с дъл­гот­раен ефект върху пазара на слън­чог­лед, намаляване на кон­курен­тос­пособ­ността на произ­водителите, както и на жиз­нес­пособ­ността на стопан­с­т­вата в сек­тора“.

По отношение на изпъл­нението на Плана за дейс­т­вие „Коридори за солидар­ността“ между ЕС и Украйна Бъл­гария се е ангажирала да положи мак­симални усилия за осъщес­т­вяване на превозите на зърно за трети страни по тран­с­пор­т­ните мар­ш­рути и по всяко нап­рав­ление от железопът­ната мрежа и прис­танищата си, с налич­ния тех­нологичен капацитет.

В рам­ките на заседанието е пос­тавена и темата за устой­чивата упот­реба на продукти за рас­тителна защита. Гечев е под­к­репил призива на Полша ЕК да пред­с­тави допъл­нителна и подоб­рена оценка на въз­дейс­т­вие, която по изчер­пателен и адек­ватен начин раз­г­лежда влиянието на пред­ложения проект на рег­ламент върху продовол­с­т­вената сигур­ност на ЕС. „Лип­сата на оценка на социално-икономическото въз­дейс­т­вие на много от аспек­тите, свър­зани с намаляването на упот­ребата на продук­тите за рас­тителна защита, в кон­тек­ста на пос­ледиците от вой­ната в Украйна, за произ­вод­с­т­вото на основ­ните храни в ЕС и в глобален мащаб, буди притес­нения“, добави аграр­ният минис­тър.

Европейс­ките минис­три дис­кутираха и Дирек­тивата за емисиите от промиш­леността по време на заседанието. „Намаляването на прага, над който инс­талациите за отг­леж­дане на свине и домашни птици се включ­ват в прилож­ното поле на Дирек­тива 2010/75/ЕС, както и добавянето на инс­талациите за отг­леж­дане на едър рогат добитък, ще окаже въз­дейс­т­вие върху голям брой живот­новъдни стопан­с­тва, като ще съз­даде значителна финан­сова тежест“, посочи минис­тър Гечев. По думите му на прак­тика се обх­ващат голям брой семейни ферми в сел­с­ките райони, които не раз­полагат с въз­мож­нос­тите на индус­т­риал­ното живот­новъд­с­тво и са зап­лашени от прек­ратяване на дей­ността. А това би довело до сериозни социални, икономически и финан­сови пос­лед­с­т­вия, с пряко въз­дейс­т­вие и върху продовол­с­т­вената осигуреност на населението.

Земедел­с­кият минис­тър добави, че увеличаването на натовар­ването върху ком­петен­т­ните органи ще доведе до допъл­нително забавяне при издаването на раз­решител­ните, ще влоши инвес­тицион­ната среда и ще забави прехода на ЕС към чиста, кръгова и неут­рална по отношение на климата икономика.

Синор.бг