Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) В кризата младият собственик на „Козле“ черпи опит от швейцарския пазар

В кризата младият собственик на „Козле“ черпи опит от швейцарския пазар

В кризата младият собственик на „Козле“ черпи опит от швейцарския пазар

Георги Мутафчиев ще гради минифабрика за производство на лиофилизирани и дълбоко замразени биоплодове и биозеленчуци

Във времена на политическа и пазарна несигур­ност едно малко стопан­с­тво в Раз­лог продъл­жава да раз­вива соб­с­т­вения си потен­циал и успява да се адап­тира към променящите се условия. Биоп­родук­цията на добре извес­т­ните ферма и ман­дра със игривото име „Козле“ продъл­жава да раз­вива утвър­дената си пазарна ниша дори в условията на енер­гийна и политическа криза, което без­с­порно се дължи и на прием­с­т­веността в това стопан­с­тво. Защото мал­кият мащаб на това бутиково произ­вод­с­тво поз­волява да се под­държа високо качес­тво, а без иновациите стопан­с­т­вото трудно би пос­тиг­нало онази гъв­кавост в биз­неса, с която живот­новъдите успяват да превъз­мог­нат негатив­ните ефекти от Ковид кризата и вой­ната в Украйна. Освен сирена и каш­кавали в лет­ния сезон „Козле“ намира добър пазар и за суроват­ката, суровото сирене и киселото мляко.

За пос­лед­ната година и в „Козле“, подобно на повечето преработ­ватели на сел­с­кос­топан­ска продук­ция, основ­ните раз­ходи за елек­т­роенер­гия и газ са се увеличили с 50 процента. „Мал­кият обем на произ­вод­с­тво обаче ни поз­волява срав­нително гъв­каво да реагираме на този проб­лем“, обясни за Синор.бг Георги Мутаф­чиев, управител на семей­ното пред­п­риятие.

От началото на пан­демията от Ковид-19 се наб­людава раз­витие на късите вериги на дос­тавки. Все повече гас­т­рономически обекти залагат на локал­ното произ­вод­с­тво на храни, тъй като съз­дадените ограничения на меж­дународ­ния пазар правят мес­т­ната продук­ция по-привлекателна. Това облагодетел­с­тва нас, мал­ките произ­водители“, отбелязва младият пред­п­риемач.

Неот­давна той е имал въз­мож­ност да посети ферми в Швей­цария с произ­вод­с­тво, аналогично на сирената и каш­кавалите на раз­лож­ката фирма. „От раз­говорите с мес­т­ните хора раз­б­рах, че почти цялата икономика там работи приоритетно с локални дос­тавки. Гас­т­рономичес­ките обекти изкупуват първо мес­тна продук­ция и едва при недос­тиг раз­читат на внос. Тук в Бъл­гария тази тен­ден­ция се наб­людава в значително по-малък мащаб“, посочва фер­мерът. И допълва, че „би било мотивиращо за много фирми да прилагат швей­цар­с­ката прак­тика, защото това е важен стимул да продъл­жим да същес­т­вуваме“.

Според него друга мярка в помощ на биз­неса е и посоч­ването на точен геог­раф­ски произ­ход на продукта върху етикета. „Би след­вало да се акцен­тира още по-ясно, когато продук­тът е локално произ­веден. В крайна сметка целта на мал­ките биз­неси е да продават продук­цията си първо на мес­т­ния пазар, тъй като на вън­ш­ния е много по-сложно“. Именно затова и соб­с­т­вениците на „Козле“ насоч­ват усилията си върху пар­т­ньор­с­тва с магазини и рес­торанти в мор­с­ките курорти и по-големите градове. Веригите малки магазини, които продават специфична група храни — биох­рани и бутикови продукти, стават все по-популярни в градовете, затова и раз­лож­ката ман­дра сключва договори с подобни обекти.

Според Георги Мутаф­чиев промяната при мар­кетинга на мес­т­ните храни не е тол­кова въп­рос на законодател­с­тво, кол­кото да се работи за по-широкообхватно осъз­наване на необ­ходимостта от предим­с­т­вото на локал­ното произ­вод­с­тво — чрез рек­ламни кам­пании и добри прак­тики за насър­чаване на биз­неса. Сега се получава парадокс, тър­гов­с­ките обекти са задъл­жени да имат определен процент бъл­гар­ски стоки, но нещата не се случ­ват на добри начала и от двете страни, затова ефек­тът е нез­начителен.

Въп­реки че нашето стопан­с­тво е малко, помощта по извън­ред­ната Ковид мярка дойде нав­реме и успя да ни помогне в тази кризисна ситуация, за да планираме 3 месеца по-напред, откол­кото едно малко стопан­с­тво като нашето би могло да си поз­воли“, посочва младият пред­п­риемач. И допълва, че мал­кият биз­нес раз­чита много на мес­т­ната админис­т­рация, която дирек­тно уведомява соб­с­т­вениците за нови въз­мож­ности и текущи мерки за под­помагане, затова тези кон­сул­тации трябва да се раз­рас­нат.

Голямо предиз­викател­с­тво за семей­ния биз­нес е осигуряването на работна ръка. Кол­кото до фуражите, фер­мата е независима, защото отг­лежда храната за стадото от 150 кози.

Соб­с­т­вениците на „Козле“ планират да изг­радят и слън­чева инс­талация, така че да намалят раз­ходите си за елек­т­роенер­гия и топла вода за всички дей­ности по отг­леж­дане на живот­ните и произ­вод­с­т­вото на млечни продукти. „Нашето желание е да пос­тиг­нем по-висока степен на независимост и по-добър ефект за окол­ната среда“, обяс­нява младият фер­мер.

Поради сезон­ността на биз­неса се налага да тър­сят и други въз­мож­ности за сел­с­кос­топан­ска дей­ност. След като е нап­равил проуч­ване на пазара у нас и в чуж­бина, Георги Мутаф­чиев вярва, че тър­сенето на сушени биоп­лодове и биозелен­чуци, прахове, мик­сове и други подобни биоп­родукти в бъдеще ще се увеличава. Ето защо спес­тените през годините финан­сови сред­с­тва са вложени в покупка на земя, така че да инвес­тират в минифаб­рика за произ­вод­с­тво на лиофилизирани и дъл­боко зам­разени биоп­лодове и биозелен­чуци. А 95% от зах­ран­ването с енер­гия на този малък преработ­вателен цех плюс хладил­ния склад е планирано да бъде от солар­ните панели.

Лилия АЛЕК­САН­Д­РОВА

Мал­ката семейна фирма „Козле“ обаче се е раз­вила благодарение на своите трима дирек­тори, както семейс­тво Мутаф­чиеви обичали да се наричат. Биз­несът е основан от Иван и Тодорка. Тех­ният син Георги също е част от него, като той се е заел с мар­кетинга и с цялата пуб­лична актив­ност на дружес­т­вото. В негово лице баща му вижда дос­тоен прием­ник на семей­ния биз­нес и 21-годишният Георги вече е пръв сред „дирек­торите“ в „Козле“.

Фер­мата се намира на половин километър от град Бан­ско. Съз­дадена е през 2009 г. и раз­полага с 3 основни пос­т­ройки — две са за живот­ните и една за работ­ниците. Започ­ват да раз­виват стадото с кози от автох­тон­ната порода Мес­тна дъл­гокос­места и Калофер­ска дъл­гокос­места. Сега броят им е около 150. „Козле“ членува в Асоциацията за автох­тонни породи кози в Бъл­гария. Важно е живот­ните да са елитни и селек­цията да се прави от екс­перт, а доб­рият под­бор също така изис­ква и поне 510 години време“, уверява Иван Мутаф­чиев.

Имат цен­тър за посетители, в който периодично прис­тигат турис­тически групи. Особено през лет­ния сезон „Козле“ е прив­лекателно място за хора от чуж­бина, любопитни да видят бъл­гар­ска биоферма. Сами произ­веж­дат фураж: притежават ливади за сено и земя, на която отг­леж­дат царевица, пшеница, ечемик. „Не изпол­з­ваме никакви изкус­т­вени торове, нито химикали, затова и продук­тът е наис­тина натурален“, обяс­няват соб­с­т­вениците.

България

България отбеляза 114 години от Независимостта

България отбеляза 114 години от Независимостта

Всяко поколение трябва да отстоява независимостта, заяви в обръщение президентът Румен Радев

С тър­жес­т­вени церемонни в цялата страна бе отбел…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Реномираната столична арт галерия “Вежди“ пред­с­тавя изложба живопис и скул­п­тура на Нина Русева и Иван Русев, наречена „Две поколения“.

Дъщеря…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Виктория Томова на полуфинал в Будапеща

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за полуфиналите

на тур­нира на клей от сериите WTA 125 в унгар­с­ката столица Будапеща с н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Владимир Путин обвини Запада в “ядрен шантаж“

Киев получи директни указания да скъса всички споразумения, заяви руският президент

“Срещу нас започна и ядрен шан­таж. Става дума не само за …

Прочети още:

Loading...