Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 89, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Юбилей (2) Крум Василев - ерудираният рицар на Словото

Крум Василев - ерудираният рицар на Словото

Крум Василев - ерудираният рицар на Словото

Своят 95 годишен юбилей празнува ветеранът от атифашистката борба, публицист и общественик

На 14 април 2020 г. се навър­ш­ват 95 години от рож­дението на Крум Василев, един от най-ярките носители на социалис­тичес­кия идеал и негов талан­т­лив защит­ник с меч и перо, много активен учас­т­ник в изг­раж­дането на социалис­тическа Бъл­гария, изявен ръководител на идеологичес­кия фронт, общес­т­веник на когото доб­ротата и човеч­ността извират дъл­боко от сър­цето му.

Роден е в град Шумен, където завър­шва основ­ното и сред­ното си образование.

В гим­назията установява кон­такти с прог­ресивни младежи.

По природа много любоз­нателен и с пър­гав ум, в гим­назията чете книги, които изк­лючително много му помагат да изг­ради своя мирог­лед на ляв, социалис­тически човек.

Запоз­нава се рано и осъзнато-аналитично проумява редица произ­ведения на Маркс, Ленин, на Благоев, Димит­ров и други дейци на комунис­тичес­кото движение. И определено зас­тава на барикадата на социализма, на която и днес — седем-осем десетилетия по-късно — неот­с­тъпно и неот­менно стои.

И затова още в гим­назията през 1942 г. е приет за член на РМС, където бързо показва качес­т­вата си на организатор.

В раз­гара на най-съдбоносната война в историята на човечес­т­вото, започ­ната от Хит­лер, и раз­гър­налото се комунис­тическо движение в света и Бъл­гария зас­тава на страната на антифашис­т­ките сили.

Отначало е член на бойна група, а след това става пар­тизанин в Шуменско-Преславския отряд.

А актив­ната дей­ност на отряда, както и на другите пар­тизан­ски единици в Северозиз­точна Бъл­гария, е причина за пос­тавянето на съв­сем кон­к­ретни задачи на армейска дивизия във Варна на генерал Хрис­тов за раз­г­рома на пар­тизан­с­ките отряди.

Главорезът-генерал е в стихията си. Под негово ръковод­с­тво са убити стотици пар­тизани, ятаци и помагачи. Да се пази истината за тази народна трагедия, причинена от фашизма, е основ­ната житейска кауза на Крум Василев!

Той учас­тва много активно в установяването властта на ОФ и ней­ното укреп­ване след 9 сеп­тем­ври 1944 г.

Като сек­ретар на Град­с­кия и Околийски комитети на РМС в Шумен, организационен и първи сек­ретар на Облас­т­ния комитет на РМС във Варна, той определено раз­вива своя талант на общес­т­веник, който умее да работи с младежите и с човеш­кия си пример и обаяние да им помага активно да се включ­ват в изг­раж­дането на новия живот.

Цялос­т­ната му младежка дей­ност е оценена и той пос­ледователно е избиран за член на ЦК на РМС и член на ЦК на CНМ.

През тези години заедно с ангажимен­тите му на младежки деец той следва и много успешно завър­шва специал­ността „Философия“ в СУ „Климент Охрид­ски“, което му помага да получи солидно образование и под­готовка поз­воляващи му уст­ремно да се включи по-нататък в неговата общес­т­вена дей­ност.

През тези години специализира във Вис­шата пар­тийна школа на ЦК на БКП, където установява непос­ред­с­т­вени делови кон­такти с дирек­тор­ката на школата Елена Димит­рова — сес­тра на Георги димит­ров и съп­руга на Вълко Чер­вен­ков, и работи много активно в пар­тий­ната организация към Школата.

Получил солидна под­готовка Крум Василев в периода 19511959 г. е политически сът­руд­ник на Вълко Чер­вен­ков– един от най-изявените дейци на БКП, нейн генерален сек­ретар между 1950 и 1954 г. а през периода 19501956 г. министър-председател на Бъл­гария.

Тогава се пос­тавиха основите на промиш­леното и енер­гий­ното изг­раж­дане на Родината. Сел­с­кото стопан­с­тво бе преус­т­роено на колек­тивни начала. Механизирането нав­лезе нашироко и помогна на кооператорите в ТКЗС чув­с­т­вително да увеличат добивите. Доходите на хората се увеличиха. Отношенията между тях и станаха много по-сърдечни. Бъл­гария прис­тъпи към урбанизация и подоб­ряване на бита, прос­ветата и здравеопаз­ването.

Крум Василев работи съв­сем непос­ред­с­т­вено с Вълко Чер­вен­ков и му се доверява без­резер­вно, защото се убедил в неговата непод­куп­ност и чис­тота.

И след това не прекъсва срещите си с него и заедно с дъщеря му Ирина издават книга със спомени за Вълко Чер­вен­ков и някои от неговите произ­ведения.

След отс­т­раняването на Вълко Чер­вен­ков, новото ръковод­с­тво на ЦК на БКП оценява много точно проявените от него делови и човешки качес­тва и продъл­жава да му въз­лага отговорно пар­тийни поръчения, които той талан­т­ливо и със замах изпъл­нява.

Той става един от най-изявените дейци на идеологичес­кия фронт.

Избиран е за главен редак­тор на вес­т­ник „Народна кул­тура“, за генерален дирек­тор на Бъл­гар­с­кото радио и телевизия, завеж­дащ отделите „Изкус­тво и кул­тура“ (19661968 г.) и „Пропаганда и агитация“ на ЦК на БКП (19681972г. ), пред­седател на Комитета по печата от 19721981 г., когато има ранг на заместник-председател на Комитета за кул­тура. По-късно е заместник-председател на Коор­динацион­ния съвет по зад­г­ранична пропаганда при ЦК на БКП през периода 19811990 г.

Заедно с това е избиран за член на ЦК на БКП (19711990 г.), зам.- пред­седател на СБЖ и народен пред­с­тавител в Шес­тото, Сед­мото, Осмото и Деветото Народно съб­рание (19711990 г.).

Крум Василев със задъл­боченото вник­ване в проб­лемите и без­корис­т­ната и безукорна служба на социалис­тичес­кия идеал, с кон­к­рет­ната си дей­ност на всички пос­тове, на които е изп­ращан, работи умно и ефек­тивно, което е много сериозно основание определено да се под­чер­тае, че той е образец на общес­т­веник за съв­ремен­ните дейци, на които социалис­тичес­ката идея им е в сър­цето.

Но Крум Василев не е само авторитетен деец на БКП и БСП. Той е и изявен творец и жур­налист. През тези години написа много интересни книги за антифашис­т­ката съп­ротива, за социалис­тичес­кото изг­раж­дане на страната. Той е тънък поз­навач на въз­хода на Китайс­ката народна Репуб­лика и нерадос­т­ната съдба на обик­новения бъл­гарин след 10. 11.1989 г.

Той е автор на книгите „Какво видяхме в Китай “ (1958 г.), „Не на неис­тините“ (2010 г.), „Невъз­можни раз­говори“ (2015 г.), „Да на истината“ (2016г.), „Земни раз­кази“ (2017 г.), „По петите на истината“ (2019 г.).

Като чер­вена нишка в неговото твор­чес­тво преминава прек­лонението и въз­хитата от учас­т­ниците в антифашис­т­ката борба и тези, които не се завър­наха от боя.

В книгата си „Невъз­можни раз­говори“ с неговия съпар­тизанин –19-годишния Коста Тодоров, той отговаря емоционално и аргумен­тирано на редица въп­роси, които той би му пос­тавил, ако бе доживял социалис­тичес­кото ни общес­тво с неговите успехи и грешки, и на пагуб­ния преход обратно към капитализъм, екс­п­лоатация и социална и духовна нищета.

Много висока оценка дава за въс­танието на 9 сеп­тем­ври 1944 г., което откри пътя за изг­раж­дането на социализма в Бъл­гария.

Нес­лучайно той като един от доайените на социалис­тичес­кото дело у нас произ­несе вдъх­новено и аргумен­тирано слово пос­ветено на 75-годишнината му. В него отново напомни за убитите в нерав­ната антифашис­тка борба включително на нев­ръс­т­ните загинали в нея, под­черта бъл­гар­с­ката природа на съп­ротивата, и че пар­тизаните не са родоот­с­тъп­ници и терористи, както се стремят да ги пред­с­тавят зак­летите антикомунисти, а убедени борци срещу фашизма.

Той напомни, че 9 сеп­тем­ври 1944 г. е „Венец на многолетна епична борба и начало на друга епична борба –за изг­раж­дане на социализма в Бъл­гария“

В книгите си пос­ветени на Бъл­гария, БКП и БСП „Не на неис­тините“, „Да на истините“ и „По петите на истината“, той аргумен­тирано споделя своите зак­лючения и изводи за стореното в Бъл­гария, за пропус­ките в изг­раж­дането на социализма, нерадос­т­ното положение на обик­новения бъл­гарин след 10.11.1989 г., за отчуж­дението между хората, за пропус­ките и колебанията на предишни ръковод­с­тва в дей­ността на БСП за защита интересите на трудовите хора.

Специално следва да се под­чер­тае написаното от него за пос­тиг­натото от Китай и пер­с­пек­тивите му за раз­витие до 2050 г. И днес той е един от големите авторитети по темата за Китай, чиито статии излизат на страниците на в. ЗЕМЯ и „Китай днес“.

В изляз­лата книга „Земни раз­кази“ Крум Василев показа без­с­порни качес­тва на майс­тор на късия разказ.Той много умело вниква в човеш­ките души и увлекателно раз­казва за отделни лица и случки. В тях раз­вива своя талант на ярък пуб­лицист и жур­налист и като писател.

Зас­лугите на Крум Василев са оценени по дос­тойн­с­тво. През 2010 г. става носител на литератур­ната наг­рада „Николай Хай­тов“ през 2016 г. на Наг­радата за пуб­лицис­тика „Георги Кирков-Майстора“, а през 2018 г. за книгите „Да на истината“ и „Невъз­можни раз­говори“ му е присъдена Димит­ров­ска наг­рада.

И сега Крум Василев работи много активно в ОПО на дей­ците и твор­ците на кул­турата.

Дълги години е член на УС на БАС, където взема много дейно и кон­с­т­рук­тивно учас­тие. Имал съм въз­мож­ност да слушам негови изказ­вания въз­хищавайки се на умението да убеж­дава емоционално и аргумен­тирано. Отношенията му с хората са изк­лючително дружелюбни .У него няма и нотка на големеене. Той е обик­новен човек и не може да си криви душата, за да угоди някому. Той е истин­ски пример за без­корис­тна и умна защита на социалис­тичес­кия идеал и задъл­жение на неговите носители е да след­ваме този пример. В деня на 95-годишния юбилей на много жиз­нения Крум Василев нека му пожелаем от душа и сърце още дълги години да бъде сред нас, да ни радва с делата си и да напише нови книги и статии за нашия неп­реходен социалис­тически идеал и неговото прет­воряване в живота в света и в Бъл­гария.

Доц. д-р Гале Хрис­тов

КАРЕ:

Издателят на в. ЗЕМЯ проф. Свет­лана Шарен­кова и целият екип на вес­т­ника чес­тити юбилея на своя голям приятел, дъл­гогодишен автор и критичен читател другаря Крум Василев. Желаем му още дълги години живот, здраве и твор­чески успехи.

На многая лета!

България

Пенсионерски геноцид

Пенсионерски геноцид

След цял един месец – през който къд­реха избор­ния закон — нак­рая се сетиха за бъл­гар­с­ките бед­няци.

Обаче заседанието на Пар­ламента доникъде н…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Русия спира полетите за своите туристи до България

Русия спира полетите за своите туристи до България

Туроператорите имат информация от руски граждани, че в момента българското посолство в Москва не издава визи

Русия спира полетите на своите т…

Прочети още:

Loading...

Култура

Честваме 80 години от рождението на незабравимата Гена Димитрова

На големия хрис­тиян­ски праз­ник Гер­гьов­ден незаб­равимата Гена Димит­рова щеше да навърши 80 години. За жалост тя си отиде без време през 2005

Прочети още:

Loading...

Спорт

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Борислав Михайлов беше принуден да подаде оставка, разкри Йордан Лечков

Вицеп­резиден­тът на БФС Йор­дан Леч­ков атакува Димитър Бер­батов при гос…

Прочети още:

Loading...

Свят

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Франция разреши по-широк обхват за прилагане на препаратите

Лицата над 16 години и тези, които вече са получили една или две дози, както и те…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...