Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед24012021

Брой 15, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Юбилей (2) Един от съзидателите на Бургаски окръг

Един от съзидателите на Бургаски окръг

Навършват се 80 години от рождението на дългогодишния комсомолски и партиен деятел от крайморския регион Петър Пейков

На 9 април 2020 г. се навър­ш­ват 80 години от рож­дението на извес­т­ния общес­т­веник, ком­сомол­ски и пар­тиен деец Петър Пей­ковов

Петър Пей­ков е роден в Кричим, Плов­див­ска област.

Основ­ното си образование завър­шва в род­ния си град ‚където се учи отлично и отрано показва организацион­ните си заложби.

Затова е изб­ран за пред­седател на дружин­ния съвет, а по-късно и приет за член на ДСНМ.

Продъл­жава образованието си в Пър­вото земедел­ско училище у нас — Образ­цовия сел­с­кос­топан­ски тех­никум в Садово, в който е осигурена пълна дър­жавна издръжка.В тех­никума е изб­ран за сек­ретар на кур­совото ръковод­с­тво на ДСНМ и се включва много активно в дей­ността на ДСНМ в курса и тех­никума .

Завър­шва с отличие тех­никума и изпъл­нява заповедта за задъл­жителна военна служба след завър­ш­ване на сред­ното образование.Постъпва като граничар в гранич­ния отряд в Бур­гас ‚където много активно работи като зам. сек­ретар на пол­ковия комитет на ДКМС.

Кан­дидат­с­тва и е приет за студент по философия на философско-историческия факул­тет на „СУ Климент Охрид­ски“, където в края на втори курс преминава задочно.

Показаните качес­тва на добър организатор са оценени и той става ком­сомол­ски работ­ник.

Отначало като завот­дел, а след това сек­ретар на град­с­кия и ОК на ДКМС в Бур­гас От есента на 1967г. до 1970 е аспирант в Мос­ков­с­ката академия за общес­т­вени науки, която завър­шва много успешно и става кан­дидат на философ­с­ките науки.

След защита на дисер­тацията преминава на пар­тийна работа като зав.отдел “Пропаганда и агитация“ на ГК на БКП Бур­гас.

През април 1971 г. е изб­ран за първи сек­ретар на ОК на ДКМС Бур­гас.

Тогава се запоз­нахме. Аз бях първи сек­ретар на ОК на ДКМС в Кюс­тен­дил.

Лятно време ходех на почивка в ММЦ Примор­ско и установихме много колегиални отношения.

В ММЦ отиваха много ком­сомол­ски ръководители и активисти и той се прев­ръщаше в място за почивка и обмяна на опит.

Поради отк­рития си харак­тер той установяваше много непос­ред­с­т­вени и човешки кон­такти.

Със своите колеги се дър­жеше много земно и никога не под­чер­таваше, че той е от областта, където се намира ММЦ и организираше много запом­нящи се срещи.

От 1974 г. Петър Пей­ков преминава на пар­тийна работа отначало като сек­ретар на ГК на БКП, а в периода 19761990 е сек­ретар на ОК на БКП Бур­гас.

През това време е изб­ран за кандидат-член (на Дванадесети и Тринадесетия кон­г­реси) и член на ЦК на БКП — на Декем­в­рийс­кия пленум през 1988 г. Като деец на БКП и то преди всичко на идеологичес­кия фронт, той оставя много трайни следи. Глав­ните си сили и внимание със­редоточава на подоб­ряването ефек­тив­ността на идеологичес­ката дей­ност на окръж­ната пар­тийна организация за решаване на редица новатор­ски задачи, които ЦК на БКП пос­тавя за прев­ръщане на окръга в раз­вит индус­т­риален район и дос­тигане показателите на най-добрите ни в света в раз­витието на курор­т­ното дело.

Тези задачи са изпъл­нени с вещина от окръж­ното пар­тийно и дър­жавно ръковод­с­тво.

Много пъти гости на окръга са редица ръководители от тогаваш­ното време .

С особен интерес се очак­ват посещенията на Тодор Жив­ков .

Заедно с това Петър Пей­ков отделя много сериозно внимание за подоб­ряване лич­ните си връзки с дей­ците и твор­ците на художествено-творческата интелиген­ция.

Той се намесва много умес­тно и так­тично при решаване на редица твор­чески задачи и оказ­ване кон­к­ретна помощ по въп­роси от материал­нобитов харак­тер.

С работещите в идеологичес­ката и кул­тур­ната сфера установява отношения на доверие и взис­кател­ност.

Със сек­ретарите на ОК на БКП се държи много толеран­тно.

Установява много доверителни отношения с дъл­гогодиш­ния и авторитетен първи сек­ретар на ОК на БКП Николай Жишев.

Нап­равената от него е оценено от комунис­тите, дей­ците на изкус­т­вото и кул­турата в окръга и той си завоюва авторитет на чес­тен, непод­п­равен и деец на БКП.

След 10.11.1989г. в продъл­жение на няколко години работи като съвет­ник на пред­седателя на ВС на БСП Алек­сан­дър Лилов .

С нат­рупания опит за работа с хората той се оказва много полезен за прак­тичес­ката дей­ност на ВС на БСП и Алек­сан­дър Лилов в началото на т.н. „преход“ и поемане новия курс за идей­ното и организирането преус­т­ройс­тво на пар­тията , за да може по адек­ватно да отговори на сериоз­ните предиз­викател­с­тва на времето. Общес­т­вената дей­ност остава за него приз­вание и съдба и след пен­сионирането си.Той нап­рави много за издаване спомени за Николай Жишев, за популяризиране дей­ността на редица дейци на Бур­гас­кия окръг и страната.

От няколко години е пред­седател на ОПО към политичес­кия клуб

Един­с­тво“ основан от извес­т­ния общес­т­вен и пар­тиен деец Иван Аба­джиев — бивш ком­сомол­ски лидер и кандидат-член на Полит­бюро на ЦК на БКП.

В организацията се провеж­дат много кон­к­ретни раз­говори за задачите на БСП за излизане на Бъл­гария от тресавището, в което изпадна след 10 годиш­ното неком­петен­тно управ­ление на пар­тия ГЕРБ.

Петър Пей­ков учас­тва много активно в дей­ността на групата на нефор­мал­ния клуб „Буз­лу­джа“ и на плов­див­чани, живеещи в София.Тези срещи се прев­ръщат в място за споделяне на мисли за ставащото в страната и света и за по– доб­рото прекар­ване на времето. Полага големи грижи за организиране на поз­д­рав­ления на дейци на основ­ната пар­тийна организация за кръгли годиш­нини.

Неговите поз­д­рав­ления са кратки и изчер­пателни.

Кар­тината за него няма да е пълна, ако не е под­чер­таем , че той е прек­расен

съп­руг, баща и дядо.

Затова говорят непод­п­равените му отношения със съп­ругата му Ели, дъщерята и синът му, неговата гор­дост и грижи– тримата внуци.

През изминалите 80 години Петър Пей­ков и всички, които го поз­наваме и тачим можем да кажем, че досега той изживя един съдър­жателен живот.

Няма съм­нение, че както до сега и в бъдеще той ще прави всичко за реализацията на социалис­тичес­ката идея , с ангажимен­тите, които има.

Много добре ще бъде, ако с прек­рас­ното си перо напише спомени за своята кипяща дей­ност.

Нека му пожелаем здраве, дъл­голетие и нови радос­тни мигове в живота.

Доц. д-р Гале Хрис­тов

Икономика

Култура

„Червената шапчица“ е любим спектакъл за деца

На 23 януари от 11.00 ч. на Голяма сцена в Софийс­ката опера и балет ще се играе пред­с­тав­ление на всички деца по приказ­ката на Шарл Перо „Чер…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Шефовете на двата клуба са си стиснали ръцете, остава нидерландецът да подпише своя договор

Нападателят на Лев­ски Найджъл Робърта ще продължи…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Пекин поздрави новия президент и призова за “единство“ с Вашингтон

Американ­с­кият президент Джо Бай­дън под­писа 17 указа и прок­ламации след вст…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...