Вестник Земя - национален всекидневник

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 113, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Връзка с редакцията

Редакция

© 2014 КООП­МЕДИЯ1000 София, ул. „Позитано“ 20,, Тел. 94619-02, Факс 94612-59, email — ИЗДАТЕЛ — д-р Свет­лана ШАРЕН­КОВА, Управител на КООП­МЕДИЯ ООДРЕДАК­ЦИОНЕН СЪВЕТ: Проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ — Пред­седател, Теофан ГЕР­МАНОВ — главен редак­тор, Гав­рил ГАВ­РИЛОВ — зам. главен редак­тор, Ивайло ДИМАНОВ — зам. главен редак­тор, Ваня БОЮК­ЛИЕВА — член на редак­цион­ния съвет, Бони НЕМ­СКИ — отговорен сек­ретар, Иванка ХЛЕБАРОВА — отговорен редак­тор на приложение „Китай днес“. Комен­татори: 94619-02 — Ст.н.с. д-р Павел ПИСАРЕВ, Проф. Чав­дар ДОБ­РЕВ. Вът­решна политика: 94618-93 — Луливера КРЪС­ТЕВА, Диляна КОЧЕВА. Икономика, земеделие, кооперация:94618-93 — , Петър ХАДЖИЕВ — зав. отдел, Любомир СТОИМЕНОВ, Станка ГЕНОВА, Асен СТАНИМИРОВ, Симеон ДАНЕВ­СКИ. Меж­дународна политика: 94618-93 — Володя СТРАТИЕВ – зав. отдел, Петър ПЪДЕВ. Кул­тура и образование: 94618-93 — , Христо БУКОВ­СКИ, ТеменужкаХРИС­ТОВА. Спорт: 94618-93 — , Евгения ЙОТОВА. Фоторепор­тери: 94619-02 — Валя ЧРЪН­КИНА – зав. отдел. ДОКУМЕН­ТАЦИЯ: Люд­мила СЛАВ­ЧЕВА. Раз­п­рос­т­ранение: 94410-26. Рек­лама: 94410-26Счетовод­с­тво, Каса 94410-26.

Вес­т­ник ЗЕМЯ е продъл­жител на вес­т­ник „Кооперативно село“ – излизащ от 1 май 1958 г. Основател и първи главен редак­тор Коста Анд­реев.