Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало ЦКС (2) РКС Хасково популяризира успешно кооперативния бизнес модел

РКС Хасково популяризира успешно кооперативния бизнес модел

РКС Хасково популяризира успешно кооперативния бизнес модел

Визитка:

РКС Хас­ково членува в ЦКС Съюзът обединява 18 кооперации, от които 17 пот­ребителни и 1 за извър­ш­ване на счетоводни услуги.

Кооперациите към Съюза обединяват 3 554 член-кооператори, от които 165 са до 35-годишна въз­раст Основни стопан­ски дей­ности на РКС Хас­ково са тър­говия на едро, тър­говия на дребно и

* РКС Хас­ково и членуващите в него кооперации стопанис­ват 13 обекта за тър­говия на дребно от национална верига КООП и 6 КООП Мар­кет

Живко Йон­чев, пред­седател на РКС Хас­ково:

Кооперациите имат много предим­с­тва пред самос­тоятел­ния биз­нес и при правилно управ­ление могат да бъдат изк­лючително успешни. Въп­реки неб­лагоп­рият­ната икономическа среда, в която ни се налага да работим в пос­лед­ните години, кооператив­ните организации доказаха, че са антик­ризисни струк­тури , които помагат на хората да оцеляват в трудни моменти. Едно от същес­т­вените предим­с­тва на кооперациите е условията за екипна работа, която е сигурен път към успеха и кооператив­ните цен­ности, които отличават кооперациите от всички други форми на биз­нес организации. Кооперациите пос­тавят в цен­търа човека, а не капитала и насър­чават социал­ната рав­нопос­тавеност, защото кооператив­ният биз­нес модел активно доп­ринася за устой­чивото раз­витие на мес­т­ните общ­ности в екологичен, социален и икономически аспект. Кооперациите раз­виват своята дей­ност чрез самофинан­сиране и именно това прави кооператив­ния биз­нес модел по-атрактивен, пред­лагащ все по-широк спек­тър от услуги на общес­т­вото.“

Стопан­ски дей­ности

Основ­ната стопан­ска дей­ност на кооперациите членуващи в със­тава на РКС Хас­ково е тър­говията. Пазар­ния сег­мент, който обх­ваща кооператив­ната тър­говия (малки и средни населени места), по-силното влияние на икономичес­ката нес­табил­ност в страната, нис­ката покупателна способ­ност, демог­раф­с­кия срив, увеличаващата се без­работица, нав­лизането на големи тър­гов­ски вериги имат своя негативен принос в работа на съюза през пос­лед­ните години, което несъм­нено оказва влияние върху реализираните приходи. Въп­реки труд­нос­тите, които среща РКС Хас­ково продъл­жава с раз­ширяването и утвър­ж­даването на тър­гов­ска верига КООП. През пос­лед­ните няколко години стоките с мар­ката КООП все повече определят кооператив­ната индивидуал­ност и имидж, като увеличават своето присъс­т­вие и дял в тър­гов­с­ките обекти на кооперациите от със­тава на съюза.

Тър­говията на едро в кооператив­ния съюз се извър­шва от дружес­тво „Тракия КООПАД, в което РКС Хас­ково е основен акционер. Тър­гуват се предимно стоки със сключени национални и регионални договори чрез Национал­ния единен кооперативен пазар (НЕКП). Най-голям дял в тър­гов­с­ката дей­ност на дружес­т­вото имат РПК „Тракия“, гр. Димит­ров­г­рад, РПК „Юг“, гр. Хас­ково и РПК “Нар­кооп“, гр. Хас­ково, които фор­мират 46% от стокооборота.

Учас­тието в Един­ния кооперативен пазар (ЕКП) е рег­ламен­тирано със сключения в началото на годината договор между ЦКС, „Кооп­тър­говия и туризъм“ АД, РКС Хас­ково, „Тракия КООПАД и пот­ребител­ните кооперации. На тази база са под­писани и двус­т­ранни договори с кооперациите, чрез които са поети ангажименти за изпъл­нение на годиш­ния план по договорите за дос­тавка чрез Национал­ния и регионал­ния кооперативен пазар„

Тракия КООПАД раз­ширява дей­ността си с тър­говия на дребно и в тър­гов­ски обекти взети под наем от кооперациите, като в момента стопанисва два в с. Тракиец и с. Конуш, които са част от ТВ КООП. Относител­ният дял на продук­тите дос­тавяни чрез ЕКП в двата обекта е над 35%. Преоб­ладаващо място от тях заемат стоките с марка КООП и кооператив­ните произ­вод­с­тва — минерална вода „Горна баня 1“ и чай „Бил­кокооп“. Дей­ността в тази посока ще продължи и през 2020 г., като е пред­видено наемането на още един тър­гов­ски обект.

Тър­говия на дребно

От членуващите 18 кооперации в Съюза, само 7 осъщес­т­вяват тър­гов­ска дей­ност. Най-големи приходи за изминалата година имат: РПК „Тракия“, гр. Димит­ров­г­рад, РПК „Юг“, гр. Хас­ково, РПК „Пос­тоян­с­тво“ гр. Любимец, РПК „Нар­кооп“, гр. Хас­ково и ПКФАР“, с. Славяново. Реализираните приходи от продажби от тър­говията на дребно са се увеличили с 7,4 % спямо същия период на миналата година. Въведена е търговско-информационна сис­тема (ТИС) в магазините в с. Тракиец, с. Конуш, с. Въг­ларово, с. Злато поле и гр. Любимец.

Въп­реки теж­ките икономически и финан­сови условия РКС Хас­ково продъл­жава да следва провеж­даната през пос­лед­ните години политика за модер­низиране на тър­гов­с­ката дей­ност и рекон­с­т­рук­ция на тър­гов­с­ките си обекти. В тази насока съюзът получава голяма под­к­репа от ЦКС, чрез финан­сиране от фонд „Инвес­тиции“.

Туриз­мът е една от най-успешните дей­ности за РКС Хас­ково

Налагането на този пазар е дъл­гогодишен приоритет и гор­дост в дей­ността на съюза. Тя се осъщес­т­вява от хотел „КООП БРИЗ“ и рес­торанта за бързо хранене в гр. Чер­номорец. Хотела е раз­положен в цен­т­рал­ната част на града, в непос­ред­с­т­вена близост до плаж­ната ивица, с чудесен изг­лед към прис­танището. Вън­ш­ната част на сградата е изцяло обновена, като поетапно стар­тира и обновяването на интериора. Под­дър­жането на базата в добър вид, пред­лагането на качес­т­вени храни и услуги са гаран­ция за доб­рите резул­тати. Сред­ната заетост на хотела за изминалия летен сезон е 53%, което е добър резул­тат.

Успяхме да спечелим доверието на нашите гости и да станат наши редовни посетители. Затова не е учуд­ващо, че голяма част от тях вече са и член-кооператори. Те знаят, че с удовол­с­т­вие ще отк­лик­нем на тех­ните желания и ще им предос­тавим приятна вакан­ция с незаб­равими мигове, защото основ­ната ни цел е да пос­рещаме нуж­дите на нашите членове. Всички член-кооператори пол­з­ват преферен­циални цени. Прилагаме индивидуален под­ход към своите гости. Раз­бираме колко е ценно времето далеч от натовареното ежед­невие, затова се стараем да удов­лет­воряваме тех­ните изис­к­вания и желания.“, споделя пред­седателя на РКС Хас­ково, г-н Живко Йон­чев.

Дирек­ция „КООП медии и рек­лама“, по материали на РКС Хас­ково