Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави сер­тификатите за вак­синация, преболедуване или отрицателен PCR тест задъл­жителни както за пуб­лич­ния, така и за час­т­ния сек­тор, пише БГНЕС. Очаква се решението да започне да важи от 15 октом­ври и да остане в сила до края на годината.

“Въвеж­даме задъл­жението работ­ниците да имат COVID-сертификат, като с това пос­тигаме две цели: правим работ­ните места по-безопасни, и засил­ваме вак­синацион­ната кам­пания в страната“, каза здрав­ният минис­тър Роберто Сперанца.

Гър­ция обмисля да задължи здрав­ните работ­ници да се вак­синират и с трета доза

Правител­с­т­вото в Гър­ция обмисля да задължи здрав­ните работ­ници…

Прочети още…

Европа сама си навлече газови главоболия

Европа сама си навлече газови главоболия

“Газпром“ е единственият възможен доставчик за “Северен поток-2“

Алек­сан­дър Собко

Строител­с­т­вото на “Северен поток-2“ прак­тически завърши. Остават само нез­начителни довър­шителни работи. Още тази година, както се очаква, ще тръг­нат пър­вите няколко милиарда кубически метра газ. Остава обаче втората задача — цялос­т­ното запъл­ване на тръбата.

Нека напом­ним: в края на август стана извес­тно, че в резул­тат на поред­ната съдебна тъжба към газоп­ровода ще бъдат приложени правилата на европейс­кия…

Прочети още…

САЩ признаха, че атаката с дрон в Кабул е трагична грешка

САЩ признаха, че атаката с дрон в Кабул е трагична грешка

САЩ определиха като трагична грешка мощ­ния въз­душен удар, нанесен с дрон по автомобил в Кабул на 29 август т.г., при който загинаха 10 души, сред които 7 деца, пише Епицен­тър. Приз­нанието дойде лично от ръководителя на Цен­т­рал­ното коман­д­ване на САЩ ген. Франк Мак­кензи, който коор­динираше операцията по евакуацията от Афганис­тан. Той изпол­зва прес­кон­ферен­ция в Пен­тагона, за да обяви: “Ударът беше трагична грешка и аз иск­рено се извинявам“.

В края на август САЩ извър­шиха нападение с…

Прочети още…

Меркел стана прототип на плюшено мече

Меркел стана прототип на плюшено мече

Фаб­рика за мечета в Кобург, Гер­мания, съз­даде колек­ционер­ско плюшено мече на стой­ност 189 евро, за да отбележи напус­кането от Ангела Мер­кел на поста й като гер­ман­ски кан­ц­лер, пише БГНЕС. Фаб­риката с вековна история прави плюшени мечета, пос­ветени на извес­тни лич­ности. В колек­цията й има мечета на бив­шите президенти на САЩ Барак Обама, Теодор Руз­велт и Ейб­рахам Лин­кълн, на бив­шия гер­ман­ски кан­ц­лер Хел­мут Шмит и на кралица Елизабет II.

Всичко, което има статут и име в света, е пред­с­тавено…

Прочети още…

Водещ US-журналист: Неолиберализмът е клоунада, наложена със сила

Водещ US-журналист: Неолиберализмът е клоунада, наложена със сила

Афганис­тан не е пър­вата страна, която САЩ оставиха в със­тояние много по-лошо, откол­кото беше, когато влязоха там. Списъкът с такива дър­жави е дълъг и за съжаление продъл­жава да расте. Една от причините, е че в продъл­жение на десетилетия ляво-либералните интелек­туалци налагат радикал­ния си проект за социално инженер­с­тво на най-бедните хора в света, които нямат въз­мож­ност да въз­разят. През пос­лед­ните двадесет години Кон­г­ресът отдели близо милиард долара за износ на феминизъм в Афганис­тан. Тези…

Прочети още…

Като в приказката за хитрата сврака

Като в приказката за хитрата сврака

Строител­с­т­вото на “Северен поток-2“ бе завър­шено на фона на рекор­д­ния ръст на европейс­ките цени на газа. На 15 сеп­тем­ври те над­х­вър­лиха 970 долара за 1000 куб. м., а вечерта на същия ден падна до 760. Основ­ните причини за този скок са няколко: спадът на соб­с­т­вения добив, недос­татъч­ните запаси в европейс­ките газох­ранилища заради студената миналогодишна зима и пос­лед­ното горещо лято, а също поради намаляването дос­тав­ките на втеч­нен газ. Сега има надежда, че втората северна тръба ще пов­лияе…

Прочети още…

Франция отзова посланика си в САЩ след скандал за 56 милиарда долара

Франция отзова посланика си в САЩ след скандал за 56 милиарда долара

Под натиска на Вашингтон Австралия се отказа от сделка за френски ядрени подводници

Фран­ция отзовава пос­ланиците си в САЩ и Авс­т­ралия след мегас­кан­дал, в който са замесени 56 млрд. долара, под­вод­ници и новият военен съюз AUKUS. Париж демон­с­т­ративно отказа учас­тие в чес­т­ванията за 240-годишнината от бит­ката при залива Чесапийк. Още преди четири години Фран­ция сключи пред­варителен договор за под­мяна на под­вод­ния флот на Авс­т­ралия. 20-годишните авс­т­ралийски под­вод­ници тряб­ваше да се сменят с нови…

Прочети още…

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Когато Бъл­гария е изпадала в катак­лизми, е излизала от теж­ката ситуация благодарение на продук­тите от соб­с­т­веното земеделие, казва акад. Ата…

Прочети още:

Loading...