Папа Франциск отрече, че планира скорошно оттегляне

Папа Франциск отрече, че планира скорошно оттегляне

Светият Отец нарече “дворцови клюки“ слуховете, че има рак

Папа Фран­циск отрече в интервю за Рой­терс, че има рак и планира скорошно оттег­ляне, като каза, че върви под­готов­ката за визитата му в Канада този месец и се надява въз­можно най-скоро след това да може да посети Киев и Мос­ква, предаде БНР. Лекарите “не ми каз­ват нищо за това“, каза Светият отец, шегувайки се, за слуховете, че има рак. В 90-минутното интервю, взето в събота следобед във Ватикана, папата за първи път даде детайли за със­тоянието на коляното му, което му поп­речи изпъл­нението на някои задъл­жения.

Слуховете за евен­туално оттег­ляне на папата вър­вят заради съв­падения на събития в края на август, вкл. среща с кар­диналите по света за обсъж­дане новата кон­с­титуция на Ватикана, церемония за обявяване на нови кар­динали и визита в италиан­с­кия град Акуила. Този град се свър­зва с папа Целес­тин V, който се оттегля през 1294 г. Папа Бенедикт XVI посещава града четири години преди да се оттегли през 2013 г. –пър­вият ръководител на Римокатоличес­ката цър­ква, който прави това от 600 години, отбелязва Рой­терс.

Но Фран­циск се засмя при споменаване на идеята. “Всички тези съв­падения карат някои да мис­лят, че пак ще се случи същата “литур­гия“. Но това никога не ми е идвало на ум. За момента — не, за момента, наис­тина не.“ Фран­циск обаче пов­тори често споделяното, че един ден може да се оттегли от поста, ако поради здравос­ловни причини не може на управ­лява цър­к­вата, което бе немис­лимо преди това да нап­рави пред­шес­т­веникът му Бенедикт XVI. Запитан кога може да стане това, той каза: “Не знам. Гос­под ще каже“.

Интер­вюто бе взето в деня, когато папата тряб­ваше да потегли за Демок­ратична репуб­лика Конго и Южен Судан — посещения, които той тряб­ваше да отмени, тъй като лекарите казаха, че може да се окаже, че ще пропусне пътуването до Канада от 24 до 30 юли, ако не се под­ложи дяс­ното си коляно на поне 20-дневна терапия, посочва Рой­терс.

Папата, който се прид­виж­ваше с бас­тун, за първи път каза пуб­лично, че е имал “малка фрак­тура“ в коляното, след като стъпил неп­равилно, докато имал въз­паление на връз­ката. “Добре съм, бавно се подоб­рявам“, каза Фран­циск и обясни, че фрак­турата зарас­тва с помощта на лазер и маг­нитотерапия.

Той отрече и слуховете, че има рак, които тръг­наха преди година, когато се под­ложи на 6-часова операция за отс­т­раняване на част от дебелото черво заради дивер­тикулит, със­тояние обичайно за въз­рас­тни хора. “Операцията бе много успешна“, каза папата и нарече “двор­цови клюки“ твър­денията за рак. Папата обаче посочи, че не иска да оперира коляното си, тъй като анес­тезията при операцията миналата година е имала негативни странични ефекти.