Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 230, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Фон дер Лайен: Украйна може да излезе по-силна от войната

Фон дер Лайен: Украйна може да излезе по-силна от войната

ЕС досега е осигурил около 6,2 млрд. евро финансова подкрепа за Киев

Пред­седателят на Европейс­ката комисия Урсула фон дер Лайен заяви вчера по време на речта си на кон­ферен­цията за въз­с­тановяване на Украйна в Лугано, Швей­цария, че страната е в със­тояние да излезе “по-силна от преди рус­ката инвазия“, предаде БНР.

Тя отбеляза, че ЕС “има специална отговор­ност и стратегически интерес да зас­тане до Украйна“ и че ще й помогне по време на ней­ното въз­с­тановяване. Въп­реки че предиз­викател­с­т­вата са “огромни“, те не са “неп­реодолими“, каза шефът на ЕК, добавяйки, че Украйна “може да излезе от тази война по пътя към по-силна и по-модерна дър­жава“. Пред­седателят на ЕК сподели, че тя и гер­ман­с­кият кан­ц­лер Олаф Шолц, в тясно сът­руд­ничес­тво с меж­дународни пар­т­ньори, “ще организират меж­дународна кон­ферен­ция на високо ниво след лятото“, за да гаран­тират, че парите на инвес­титорите ще бъдат “изхар­чени ефикасно и ефек­тивно“ по време на процеса на рекон­с­т­рук­ция.

ЕС съюз ще съз­даде плат­форма за въз­с­тановяване, за да коор­динира въз­с­тановяването на Украйна след вой­ната й с Русия, посочи Фон дер Лайен и добави, че плат­фор­мата ще се изпол­зва за точно определяне на инвес­тицион­ните нужди, коор­диниране на дейс­т­вията и канализиране на ресур­сите. “От началото на вой­ната ЕС е мобилизирал около 6,2 млрд. евро финан­сова под­к­репа и ще осигури още сред­с­тва. Ще се ангажираме значително в сред­нос­роч­ната и дъл­гос­роч­ната рекон­с­т­рук­ция“, посочи още Фон дер Лайен.

От своя страна украин­с­кият президент Володимир Зелен­ски посочи, че въз­с­тановяването на страната след вой­ната се нуж­дае от колосална инвес­тиция. По време на реч чрез видеов­ръзка на кон­ферен­цията за въз­с­тановяване на Украйна в Лугано Зелен­ски заяви, че рекон­с­т­рук­цията е процес, пред­наз­начен да въз­с­танови най-основните демок­ратични инс­титуции на Украйна. Той също така призова инвес­титорите и заин­тересованите страни да учас­т­ват отговорно във въз­с­тановяването на страната. Въз­с­тановяването на Украйна е “общата задача на целия демок­ратичен свят“, каза Зелен­ски, под­чер­тавайки, че въз­с­тановяването на неговата раз­късана от война страна ще пос­лужи на светов­ния мир.

България

Нинова покани напусналите БСП да се завърнат

Нинова покани напусналите БСП да се завърнат

Няма да има кон­г­рес през декем­ври, заседанието ще е през фев­руари, обяви пред­седателят на социалис­тичес­ката пар­тия

Пред­седателят на БСП Корне…

Прочети още:

Loading...

Икономика

София на 59-то място по замърсяване на въздуха

Тази сут­рин София е на завид­ното 59-то място по замър­сяване на въз­духа в света, това сочат дан­ните на сайта за качес­т­вото на атмос­фер­ния въз…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Предложиха на Лео Меси заплата от 1,5 милиона евро на седмица

Интер (Маями) е съв­сем близо до това да прив­лече Лионел Меси, съоб­щава изненад­вашо вес­т­ник “Таймс”. Американ­с­кият тим, чийто соб­с­т­веник е Де…

Прочети още:

Loading...

Земеделие