Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Путин: Западът е готов да пожертва останалия свят заради глобалното си господство

Путин: Западът е готов да пожертва останалия свят заради глобалното си господство

Путин: Западът е готов да пожертва останалия свят заради глобалното си господство

Авторите на антируските санкции на практика удрят по собствените си икономики

Вината за глобал­ните пос­лед­с­т­вия от сан­к­циите срещу Русия, в това число евен­туален глад в редица дър­жави, лежи изцяло върху запад­ните страни, които заради своето глобално гос­под­с­тво са готови да пожер­т­ват целия останал свят. Това заяви рус­кият президент Владимир Путин на съвещание по икономичес­ките въп­роси, цитиран от ТАСС.

Антирус­ките сан­к­ции вече провокират глобална икономическа криза, отбеляза Путин. “Тех­ните автори удрят по своите соб­с­т­вени граж­дани“, заяви Путин, като изтъкна, че инф­лацията в някои страни вече доб­лижава 20%. Той добави, че по силата на обек­нив­ните икономически закони “сан­к­цион­ната обсебеност“ на Запада води до сложни пос­лед­с­т­вия за европейс­ките граж­дани и най-бедните страни в света. По думите му, “отговор­ността за това е на запад­ните елити, А Русия на свой ред се справя с вън­ш­ните предиз­викател­с­тва.“

Путин обърна внимание, че редица дър­жави вече се сблъс­к­ват с опас­ността от нас­тъп­ване на глад, а при продъл­жаване на сан­к­циите против Русия трудно обратими пос­лед­с­т­вия ще въз­ник­нат и за ЕС. “Авторите на тези сан­к­ции се ръководят от късог­леди и прекомерни политически амбиции и русофобия и на прак­тика удрят по соб­с­т­вените си национални интереси, по соб­с­т­вените си икономики, по благополучието на своите граж­дани“, изтъкна рус­кият президент.

На фона на нас­тъп­ващата глобална криза руб­лата показва най-добра динамика сред светов­ните валути, отбеляза Путин. “На фона на рекор­д­ното положително салдо във вън­ш­нотър­гов­с­кия баланс укрепва и кур­сът на национал­ната ни валута“, отбеляза той. Някои тен­ден­ции в рус­ката икономика се нуж­даят от особено внимание, под­черта Путин и даде за пример намаленото вът­решно тър­сене и продъл­жаващото сък­ращаване на парич­ните сред­с­тва по смет­ките на граж­даните и пред­п­риятията. “Очевидно е, че тези фак­тори оказ­ват влияние върху икономичес­ката актив­ност. Тези рис­кове трябва да бъдат намалявани, включително като се опираме на успеш­ния опит от работата ни в условията на пан­демията през 20202021 г“, посочи Путин.

Президен­тът отбеляза, че през тази година Русия очаква рекор­ден добив от зърно — 130 млн. т, в това число 87 млн. т пшеница. “Ако това се случи, а ние наис­тина раз­читаме на това, то ще бъде рекорд в цялата история на Русия. Това ще ни поз­воли не само да осигурим вът­реш­ните си нужди, но и на увеличим дос­тав­ките на глобал­ния пазар за нашите пар­т­ньори“, под­черта Владимир Путин.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...