Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Джан Имоу: Романтиката ще е ключов елемент на церемонията по откриването на Зимната олимпиада

Джан Имоу: Романтиката ще е ключов елемент на церемонията по откриването на Зимната олимпиада

Джан Имоу: Романтиката ще е ключов елемент на церемонията по откриването на Зимната олимпиада

Режисьорът на церемониите по отк­риване на двете олич­пиади в Пекин раз­кри, че за церемонията през 2022 г. се е опитал да съчетае изкус­т­вото с науката и да съз­даде усещане за модер­ност

Не съм пред­полагал, че един ден ще бъда режисьор на две олим­пийски церемонии“, каза Джан Имоу, глав­ния режисьор на церемонията по отк­риването на Зим­ната олим­пиада в Пекин в интервю за Китайс­ката медийна група (КМГ). „Не е въз­можно и да го накараш да се случи. Но каз­ват, че въз­мож­нос­тите идват в под­гот­вения ум. Може би цялата ми работа през всич­ките тези години бе като под­готовка“.

По време на Лят­ната олим­пиада в Пекин преди 14 години мнозина бяха изумени от твор­чес­кия син­тез на традицион­ната китайска кул­тура и съв­ремен­ните форми на изкус­тво. Джан Имоу раз­кри, че за церемонията през 2022 г. се е опитал да съчетае изкус­т­вото с науката и да съз­даде усещане за модер­ност. Той под­черта, че изпол­з­ваните от него тех­нологии са прости, икономични и кон­т­ролируеми.

Друг елемент на пред­с­тоящата церемония ще бъде „роман­тиката“. Китайс­кият режисьор е уверен, че това е един от най-добрите начини да се отрази кул­тур­ната увереност. „Когато животът на хората е щас­т­лив и стабилен, те са с роман­тични сърца; когато са по-уверени, те стават по-романтични. Неп­рекъс­нато пов­тарям на моя екип, че ако точно тук покажем роман­тика, ще удивим света. Това е желанието на китайс­кия народ“, каза Джан Имоу.

Съоб­разена с нас­тоящата ситуация, церемонията по отк­риването на Зим­ните олим­пийски игри в Пекин няма да е мащабна и дълга. Броят на изпъл­нителите е намален от около 15 000 през 2008 г. на 3 000, а продъл­жител­ността е сък­ратена до около 100 минути заради студеното време и пан­демията от COVID-19, обясни режисьорът.

През шестте години от получаването на домакин­с­т­вото на Зим­ните олим­пийски игри до оставащите десет дни от отк­риването им, зим­ните спор­тове в Китай изминаха дълъг път и днес се рад­ват на нарас­т­ваща популяр­ност. До края на 2018 г. в страната са фор­мирани 31 национални отбора, пок­риващи всички 109 олим­пийски дис­цип­лини. Броят на спор­тис­тите и треньорите в тях е близо 4000 и е около 7 пъти повече от този по време на Олим­пиадата в Пьон­г­чанг. Освен това между 2015 и 2020 г. кар­тотекираните спор­тисти, учас­т­ващи в зимни със­тезания на национално ниво са се увеличили над два пъти – от 5111 до 11 398 души.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...