Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Пекин: САЩ са тези, които водят „принудителна дипломация“

Пекин: САЩ са тези, които водят „принудителна дипломация“

През пос­лед­ните дни официални лица от САЩ многок­ратно окачес­т­вяваха пред­п­риетите от Китай рецип­рочни мерки срещу Литва като „принудителна дип­ломация“, за да под­к­репят литов­с­ките власти в опитите им да „окажат натиск върху Китай чрез Тай­ван“. Китайско-литовските отношения се намират в зат­руд­нение, причина за което е нарушаването на прин­ципа за „един Китай“ от литов­с­кото правител­с­тво. Това тяхно дейс­т­вие бе пос­рещ­нато с критики от меж­дународ­ната общ­ност.

Принудител­ната дип­ломация“ е нещо обичайно за САЩ. Този тер­мин бе въведен за първи път още през 1971 г. от Алек­сан­дър Джордж, професор от Стан­фор­д­с­кия универ­ситет. С него той определи водената от САЩ политика спрямо Лаос, Куба и Виет­нам. Това понятие означава, че САЩ принуж­дават други дър­жави да изпъл­няват тех­ните искания чрез зап­лаха със сила, политическа изолация, икономически сан­к­ции и тех­нологична блокада, за да осъщес­т­вят стратегичес­ките си цели и да под­дър­жат своята хегемония.

В продъл­жение на много години САЩ демон­с­т­рират своята „принудителна дип­ломация“ чрез своите дейс­т­вия. Миналия месец нап­ример изпол­з­ваха като пред­лог правата на човека и изхож­дайки от слухове под­писаха „Закон за принудител­ния труд на уйгурите“, с което се опит­ват да наложат натиск върху памуч­ната индус­т­рията в Син­д­зян и принуж­дават тран­с­национални ком­пании да избират на чия страна да зас­танат. Всичко това са опити на САЩ да „въз­п­репят­с­т­ват раз­витието на Китай чрез Син­д­зян“. Нима това не е „принудителна дип­ломация“?

Меж­дународ­ната общ­ност много ясно вижда кой нарушава меж­дународ­ния ред и многос­т­ран­ността. САЩ не могат да бъдат по-силни чрез „принудителна дип­ломация“, а нап­ротив, ще се изолират и нак­рая ще претър­пят провал.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...