Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Руският президент Влаимир Путин се е реимунизирал срещу COVID-19

Руският президент Влаимир Путин се е реимунизирал срещу COVID-19

Атина иска ЕК да въведе задължителна трета доза за над 60-годишни

Рус­кият президент Владимир Путин обяви на заседание на правител­с­т­вото, че му е била пос­тавена еднодозовата вак­сина “Спут­ник Лайт“, а след това и раз­работеният в Национал­ния цен­тър по епидемиология и мик­робиология “Гамалея” нов назален спрей срещу коронавирус, пише Епицен­тър.

“Чес­тно казано, не почув­с­т­вах нищо. Поседях 15 минути и си тръг­нах. След двете процедури — инжек­цията и назал­ната форма — се занимавах със спорт. Препоръч­вам на всички не само своев­ременно да се вак­синират, но и да се ревак­синират, което е много важно“, посочи рус­кият президент.

Меж­дув­ременно вицеп­ремиерът Татяна Голикова съобщи, че в Русия е регис­т­риран вариант на вак­сината “Спут­ник V” за непъл­нолетни на въз­раст от 12 до 17 години. Тя пред­ложи, а президен­тът Путин се съг­ласи, валид­ността на сер­тификатите на преболедувалите Covid-19 да бъде увеличена от половин на една година.

Гръц­кият премиер Кириакос Мицотакис нас­тоява в писмо до Европейс­ката комисия за въвеж­дането на задъл­жителна трета доза от вак­сината за хора над 60 години.Тази мярка вече дейс­тва в Гър­ция и активизира вак­синирането, предаде БНР. Налагането на трета доза, като част от европейс­кия сер­тификат за хора над 60-годишна въз­раст, според премиера Мицотакис, е мярка, която да кон­т­ролира пан­демията.

В Гър­ция вече е въведено ограничението за валид­ност на сер­тификата 6 месеца и при непос­тавена трета доза лицата се третират, като невак­синирани. Дан­ните на минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването показ­ват засилен интерес на гър­ците да си пос­тавят бус­терна доза, за да запазят правата си на по-облекчено пътуване и свободен дос­тъп до общес­т­вени места.

Правител­с­т­вото в Атина не планира въвеж­дане на лок­даун, след като напълно ограничи входа за невак­синирани на общес­т­вени места. Същев­ременно лекарите от съвета за кон­т­рол на пан­демията призовават да се зат­ворят всички заведения поне за два месеца.

Финан­совият минис­тър Стай­курас съобщи, че Гър­ция получава от Фонда за въз­с­тановяване сред­с­тва в раз­мер на 1,5 млрд. евро за сек­тор здравеопаз­ване. С тях се пред­вижда модер­низация на 80 дър­жавни бол­ници, както и закупуване на скъпа медицин­ска апаратура.

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

Loading...