Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Владимир Путин: Капитализмът вече не работи!

Владимир Путин: Капитализмът вече не работи!

Владимир Путин: Капитализмът вече не работи!

Русия продължава по пътя на разумния консерватизъм, обяви русият лидер на Форума във Валдай

Газовата криза в Европа е след­с­т­вие от неработещия капитализъм. Това заяви рус­кият президент Владимир Путин на заседание на Меж­дународ­ния клуб „Вал­дай“ в чет­вър­тък, съоб­щава „Фокус“. „Това, което виж­даме сега на енер­гий­ните пазари, вероятно ще говорим за него отново, е проява на самия капитализъм, който не работи“, каза той. „Същес­т­вуващият модел на капитализма, а той е основата на социал­ната струк­тура в по-голямата част от страните, се е изчер­пал“, обяви Путин. Според него в рам­ките на този модел вече няма изход от „къл­бото на все по-заплитащите се противоречия“.

Нав­сякъде, дори в най-богатите страни и страни, нерав­номер­ното раз­п­ределение на материал­ното богат­с­тво води до задъл­бочаване на неравен­с­т­вото“. „Русия може да увеличи дос­тав­ките на природен газ за Европа, когато Гер­мания одобри газоп­ровода „Северен поток 2“, допълни Путин.

Президен­тът на Рус­ката федерация Владимир Путин нап­рави презен­тация на XVIII годишна среща на Меж­дународ­ния дис­кусионен клуб Вал­дай.

Запад­ните страни имат право да се движат към социално обнов­ление, но ние ви молим да не влизате в нашата къща с нови социални цен­ности“, каза президен­тът.

За пан­демията и меж­дународ­ната солидар­ност

Рус­кият президент отбеляза, че пан­демията се е превър­нала в предиз­викател­с­тво за светов­ната общ­ност. В тази ситуация светът трябва да се сплоти, но за редица дър­жави сан­к­циите продъл­жават да същес­т­вуват, което вреди на хората, каза още Путин.

Сан­к­циите за редица дър­жави, въп­реки пан­демията, остават. И къде са тук хуманис­тич­ните прин­ципи на запад­ната политическа мисъл? Това е неп­равда“, обясни Путин.

В същото време дър­жав­ният глава припомни, че вече загубите от пан­демията на коронавирус над­вишават загубите от Пър­вата световна война. За да решат проб­лема, страните трябва да се обединят, като отх­вър­лят амбициите си на заден план.

За изк­ривените цен­ности на Запада

Особено внимание на Владимир Путин беше насочено към запад­ните цен­ности. Днеш­ният световен ред е резул­тат от края на Студената война и такъв резул­тат не е добър. В същото време рус­кият лидер припомни специал­ната роля на САЩ в раз­рушител­ните процеси. „Вой­ните, водени от САЩ през пос­лед­ните 20 години, нанесоха значителни щети в зоните на тези операции, ситуацията там се влоши драс­тично“, сигурен е Путин.

Наред с проб­лемите на Запада Путин припомни и социал­ните проб­леми на някои дър­жави. Той раз­к­ритикува ситуацията, когато децата получават право да избират пола си и са лишени от бащите и май­ките си, заменяйки ги родител № 1 и № 2.

Дис­кусията за правата на мъжете и жените се превърна в абсолютна фан­тас­магория в редица европейски страни“, каза още рус­кият лидер.

Путин добави, че Западът пог­решно под­нася тези въп­роси под „знамето на прог­реса“. Той комен­тира и идеята за правото на детето да определя самос­тоятелно пола си, наричайки го „прес­тъп­ление срещу човечес­т­вото“.

Обрат­ният расизъм” съз­дава раз­деление

Манията по бор­бата с расизма съз­дава още повече граници между хората, заяви Путин. „Противодейс­т­вието на проявите на расизъм е необ­ходимо, благородно нещо, но в новата кул­тура на отмяна те се прев­ръщат в обратна дис­к­риминация, тоест „обратен расизъм“, каза той. „Нат­рап­чивото под­чер­таване на расовата тема още повече раз­деля хората“, уверен е рус­кият лидер. „Но меч­тата на истин­с­ките борци за граж­дан­ски права беше точно заличаването на раз­личията, отказът да се раз­делят хората по цвят на кожата. Нека ви напомня, че специално помолих колегите си да вземат този цитат от Мар­тин Лутър Кинг, той казва: „Меч­тая да дойде денят, в който четирите ми деца ще живеят в страна, където няма да бъдат съдени по цвета на кожата им, но според лич­ните им черти“. Това е истин­с­ката цен­ност“, под­черта Путин.

Светът става многополюсен, доминацията на Запада е в миналото

Многовеков­ната доминация на Запада на меж­дународ­ната арена отс­тъпва място на по-многообразна сис­тема, смята рус­кият президент. „За две десетилетия най-мощната дър­жава в света проведе военни кам­пании в две дър­жави, които изобщо не са срав­ними с нея по нито един параметър, нито един. Но в резул­тат на това тя тряб­ваше да ограничи операциите си, без да пос­тигне нито една от целите, които си е пос­тавила преди 20 години, започ­вайки тези операции. Те напус­кат тези страни, като понасят и същев­ременно нанасят значителни щети на другите. Всъщ­ност ситуацията само се влоши кар­динално“, комен­тира Путин вой­ните на САЩ. „Промененият баланс на силите пред­полага прераз­п­ределение на дяловете в полза на онези рас­тящи и раз­виващи се страни, които и досега се чув­с­т­ват пренеб­рег­нати. Нап­раво казано, гос­под­с­т­вото на Запада в светов­ните дела, което започна преди няколко века и стана почти абсолютно за кратък период в края на XX век, отс­тъпва място на много по-многообразна сис­тема“, каза рус­кият лидер. Природ­ните катак­лизми в съв­ремен­ния свят са се превър­нали в „едва ли не норма“ и вече не е въз­можно да се отрекат климатич­ните дефор­мации и дег­радацията на окол­ната среда, посочи Путин.

Привър­жениците на т. нар. социален прог­рес“, продължи президен­тът на Русия, „пог­решно смятат, че те носят на човечес­т­вото някакво ново, по-правилно съз­нание“. „Рецеп­тите, които пред­лагат, изобщо не са нови, всичко това, може да изг­лежда на някого неочак­вано. Ние, в Русия, вече сме преминали през това“, каза Путин. „Бол­шевиките след революцията през 1917 г., опирайки се на дог­мите на мар­к­сизма, също обявиха, че ще променят привич­ния начин на живот, не само политически и икономически, но и самата идея за това какво е човеш­кият морал, основата на здравос­лов­ното същес­т­вуване на общес­т­вото. Всичко това го имаше — раз­рушаване на веков­ните цен­ности на вярата, отношенията между хората до пълен отказ от семейс­т­вото, насаж­дане и поощ­ряване на донос­ничес­т­вото срещу близки — всичко това бе обявено за прог­ресивна пос­тъпка. Между другото, в света тогава беше широко под­к­репяно и беше модерно. Също както днес“.

Агресив­ното изт­риване на страниците от соб­с­т­вената история и обрат­ната дис­к­риминация на мнозин­с­т­вото в интерес на мал­цин­с­т­вата, които изг­леж­дат като движение към социално обнов­ление, не са цен­нос­тите на рус­кото общес­тво“, заяви Путин.

В Русия, офор­мяйки своите под­ходи, ще се ръководим от прин­ципите на разум­ния кон­сер­ватизъм“, каза Путин. Кон­сер­ватиз­мът не е нещо, което ви пречи да вър­вите нагоре и нап­ред, а нещо, което ви пречи да се вър­нете назад и надолу към хаоса.

България

Икономика

Култура

Спорт

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...