Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Чешки русофоби са готови да яхнат властта

Чешки русофоби са готови да яхнат властта

Вадим Трухачов

По всяка вероят­ност новото правител­с­тво в Чехия ще фор­мират радикални антируски сили. Почти сигурно е вече, че премиер­с­кия пост ще заеме Петер Фиала, лидер на Граж­дан­с­ката демок­ратична пар­тия. Той смята, че сан­к­циите срещу Мос­ква трябва да бъдат ожес­точени, защото там дейс­т­вал “авторитарен режим, който раз­бира само от сила“. Въп­рос­ният демок­ратичен граж­данин гори от желание да се пред­п­риемат колек­тивни стъпки — така, че “у Русия да се предиз­вика чув­с­тво на изолираност и на унижено дос­тойн­с­тво. Тя да бъде пос­тавена на колене, за да промени поведението си“. Според него Русия не била част от Европа, а “органично чужда и враж­дебна“. Бъдещият чешки правител­с­т­вен бос твърди, че “главен пар­т­ньор на Чехия са САЩ и член­с­т­вото на страната в НАТО е по-важно от пребиваването й в Евросъюза.

Тези иск­рено изразени, но не особено оригинални мисли са дос­татъчни, за да стане ясно, че нищо добро не очаква руско-чешките отношения. Подобна пер­с­пек­тива се очер­тава и от пред­ложението за вън­шен минис­тър да бъде наз­начен район­ният пражки кмет Анд­рей Коларж. Същият този, който взе решение и ръководеше демон­тирането на памет­ника на освободителя на чеш­ката столица — мар­шал Конев. Но това би било половин беда, защото другият вариант е вън­ш­ното минис­тер­с­тво да бъде оглавено от пред­с­тавител на най-русофобската пар­тия “ТОП 09“. В ней­ната прог­рама черно на бяло е записано, че Чехия трябва да работи и да се бори за смяна на властта в Мос­ква.

При тези пер­с­пек­тиви може да сме сигурни, че при новото управ­ление в тази цен­т­рал­ноев­ропейска репуб­лика двус­т­ран­ните отношения ще ударят дъното, а може и да го пробият. Може да се очаква нап­ример, страната да излезе от със­тава на учас­т­ниците на проекта “Северен поток-2“ и да премине в лагера на неговите ярос­тни критици. Може да пос­ледва примера на Полша и въобще да се откаже от дос­тав­ките на руски газ, да пред­почете американ­с­кото шис­тово гориво, заредено с “демок­ратични молекули“. Логично е да продъл­жат и да ожес­точат “вой­ната срещу паметта“ и това, което Коларж нап­рави в своя район, да се пренесе на територията на цялата страна.

Списъкът на въз­мож­ните “героични дела“ на новите чешки власти може да бъде продъл­жен. Не е изк­лючено те да поч­нат да дос­тавят оръжие на Украйна — още повече, че за това се говори отк­рито. Могат да се вър­нат към темата за раз­полагане на сис­темите ПРО на своя територия, от които се отказаха преди 10 години. Чехия вече взе решение за отс­т­раняване на “Росатом“ от дос­т­рояването на АЕЦ в Дуковани и същото може да сполети втората АЕЦ в Темелин.

Можем да не се съм­няваме, че новото чешко ръковод­с­тво ще прояви повишен интерес към рус­ката либерална опозиция. Да не заб­равяме, че именно в Прага се намира един от глав­ните цен­т­рове, организиращи и нап­рав­ляващи раз­лични пропаган­дис­тки антип­равител­с­т­вени акции в Русия. Там са рус­ката редак­ция на радио “Свобода“, Фон­дацията “Нем­цов“, мрежа от под­гот­вителни цен­т­рове за руски опозиционери. Там намери убежище и голяма част от беларус­ките прозападни опозиционни активисти. Ясно е едно: Русия няма да скучае с новите “супер демок­ратични граж­дани“ в чеш­ката столица. (“Взг­ляд“)

Страницата под­готви Свет­лана Михова

България

Икономика

Култура

Спорт

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...