ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на Обединените нации за образование, наука и кул­тура (ЮНЕСКО) реши да добави 33 нови обекта към списъка си за световно кул­турно нас­лед­с­тво до момента, като пред­с­тоят още дис­кусии, пише БГНЕС.

Поради пан­демията от COVID-19 Комитетът на ЮНЕСКО за световно нас­лед­с­тво не се срещна миналата година, така че таз­годиш­ната сесия, базирана във Фуджоу, Китай и на която присъс­т­ват вир­туално учас­т­ници от цял свят, прераз­г­лежда номинациите за 2020 и 2021 г.

ЮНЕСКО определя пър­вите си обекти на светов­ното нас­лед­с­тво през 1978 г., като Национал­ният парк Йелоус­тоун в САЩ и Галапагос­ките ост­рови в Еквадор са сред дес­тинациите във встъпител­ния списък. Четири десетилетия по-късно да бъде коронясана за обект на светов­ното нас­лед­с­тво на ЮНЕСКО остава силно желана чест за много дес­тинации. Според ЮНЕСКО, за да бъдат включени в списъка на светов­ното нас­лед­с­тво, обек­тите трябва да имат „изк­лючителна универ­сална стой­ност“. Процесът на номиниране може да отнеме години.

Дес­тинациите трябва да отговарят на един от няколко критерия, за да влязат в списъка. Може те да са „уникално или поне изк­лючително свидетел­с­тво за кул­турна традиция или жива или изчез­нала цивилизация“. Или те могат да съдър­жат „природни явления с голямо значение или области с изк­лючителна природна и естетическа красота“. Ако емб­лематично място получи статут на ЮНЕСКО, страната може да получи финан­сова помощ и екс­пер­тни съвети от ЮНЕСКО, за да помогне за запаз­ването на обекта. Статусът на ЮНЕСКО също пос­тавя дес­тинацията на кар­тата и понякога доп­ринася за увеличаване на броя на турис­тите. От друга страна, някои от най-известните обекти на ЮНЕСКО са и дес­тинациите, превър­нали се в синоним на прекомерен туризъм през пос­лед­ните години.

Пред­с­тавител на ЮНЕСКО заявява пред Си Ен Ен, че разис­к­ванията ще прик­лючат в днес. До този момент в списъка са добавени няколко природни обекти, вкл. гор­с­кия ком­п­лекс Kaeng Krachan в Тай­ланд. Гора, извес­тна със своите зас­т­рашени рас­тения и птици. Освен това са пот­вър­дени около две дузини кул­турни обекти, вкл. историчес­кият варовиков град As-Salt в Йор­дания. В списъка е и археологичес­кият ком­п­лекс Chankillo в Перу, праис­торически обект, който е бил изпол­з­ван за прос­ледяване на слън­цето, за да се отбележат дати в продъл­жение на една година. От своя страна, иран­с­ката железопът­ната линия „Transiranн“, 1394-километрово трасе, което пресича две планин­ски вериги, сега също е обект на светов­ното нас­лед­с­тво на ЮНЕСКО