Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 186, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Разговори между САЩ и Русия за стратегическата стабилност започнаха в Женева

Разговори между САЩ и Русия за стратегическата стабилност започнаха в Женева

Президен­тите Владимир Путин и Джо Бай­дън, чиито страни притежават 90 процента от светов­ните арсенали от ядрено оръжие, се споразумяха за започ­ване на двус­т­ранен диалог за стратегичес­ката стабил­ност, за да се “положат основите на бъдещия кон­т­рол над въоръженията и на мерки за намаляване на риска“.

Кон­к­рет­ният обх­ват на еднод­нев­ните двус­т­ранни дис­кусии не беше оповес­тен, но анализатори очак­ват те да станат начало на процес за стабилизиране на обтег­натите им отношения. “Раз­говорите трябва да доведат до реално и значително сък­ращаване на ядрените оръжия. Всичко по-малко от това би било безот­говорен провал“, каза пред Рой­терс Даниъл Хог­ста от спечелилата Нобелова наг­рада Меж­дународна кам­пания за лик­видирането на ядрените оръжия.

“Измина почти година от пос­лед­ната среща в подобен фор­мат. Започ­ваме наново с новото американ­ско правител­с­тво, прак­тически започ­ваме от нулата. Става въп­рос просто да се срещ­нем и да се поз­д­равим, като се опитаме на пос­тиг­нем някои базови споразумения“, каза пред жур­налисти в Женева Анд­рей Бак­лит­ски, старши изс­ледовател в Цен­търа за съв­ременни американ­ски изс­лед­вания към Мос­ков­с­кия дър­жавен инс­титут за меж­дународни отношения (МГИМО). През януари Русия одобри продъл­жаването на дейс­т­вието за още пет години на Договора Нов СТАРТ със САЩ за кон­т­рол на стратегичес­ките ядрени въоръжения, само дни преди изтичането на срока му.

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Когато Бъл­гария е изпадала в катак­лизми, е излизала от теж­ката ситуация благодарение на продук­тите от соб­с­т­веното земеделие, казва акад. Ата…

Прочети още:

Loading...